Субвенциjа за запошљавање незапослених лица из категориjе теже запошљивих

Субвенциjа за запошљавање незапослених лица из категориjе теже запошљивих

Субвенција се одобрава послодавцима, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање из категорије теже запошљивих на основу Јавног позива, и то:

 • млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;
 • лица без завршеног средњег образовања и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих;
 • старији од 50 година;
 • Роми и Ромкиње;
 • особе са инвалидитетом;
 • корисници новчане социјалне помоћи;
 • лица која се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци, а посебно лица на евиденцији дуже од 24 месеца и
 • жртве породичног насиља.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС)  према месту рада лица:

 • 230.000,00 динара по лицу у првој и другој групи ЈЛС;
 • 255.000.00 динара по лицу у трећој групи ЈЛС;
 • 280.000,00 динара по лицу у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Уколико се запошљавају особе са инвалидитетом и лица која су на евиденцији незапослених дуже од 24 месеца, висина субвенције износи::

 • 276.000,00 динара по лицу у првој и другој групи ЈЛС;
 • 306.000,00 динара по лицу у трећој групи ЈЛС;
 • 336.000,00 динара по лицу у четвртој групи ЈЛС и девастираним подручјима.

Право на доделу субвенције послодавац може остварити под условом да:

 • припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100%;
 • je регистрован и није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis помоћ у текућој фискалној и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева. 

Право на субвенцију не могу остварити послодавци:

 • код којих се број запослених смањио у претходна три месеца, осим у следећим случајевима: остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време;
 • који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe три годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
 • који обављају делатности које се не финансирају према списку делатности који је сaставни део овог јавног позива;
 • за раднике које би уступили другом послодавцу;
 • ради запошљавања лица која у том привредном субјекту имају статус оснивача, директора, законских и других заступника, прокуриста, чланова друштва.

Документација за подношење захтева

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у Агенцији за привредне регистре; уколико се делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) – доказ у складу са законом,
 • фотокопија одлуке о обављању делатности (само уколико послодавац обавља и друге делатности поред претежне, које нису регистроване у Агенцији за привредне регистре/решењу надлежног органа, а у којима планира субвенционисано запошљавање незапослених лица), 
 • уколико је дошло до смањења броја запослених услед остваривања права на пензију, смрти запосленог, отказа од стране запосленог и истека рада на одређено време, потребно је доставити одговарајући доказ.

Документација за закључивање уговора

Уколико се одобри субвенција приступа се закључивању уговора уз који се прилаже следећа документација:

 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време, са пуним радним временом, у складу са законом, за лица која се запошљавају (фотокопија уговора о раду); датум заснивања радног односа мора да буде након донете одлуке о одобравању субвенције – (приликом закључивања уговора, Национална служба врши проверу да ли је послодавац извршио пријаву на обавезно социјално осигурање за лица чије је запошљавање субвенционисано),
 • средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
 • потврда о пријему захтева за регистрацију менице (за правно лице),
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, за текући рачун на који ће бити пренета одобрена средства по основу субвенције,
 • фотокопија / очитана лична карта одговорног лица корисника средстава / жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

Обавезе из уговора

Послодавац – корисник субвенције дужан је да:

 • лица за која је остварио право на субвенцију и са којима је засновао радни однос на неодређено време са пуним радним временом, у складу са законом, задржи у радном односу, при чему Национална служба прати реализацију уговорне обавезе 12 месеци; у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право, послодавац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос са другим незапосленим са евиденције Националне службе који припада категорији теже запошљивих за коју је одређена иста висина субвенције, у складу са Јавним позивом; потребно је да то лице задржи у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, у складу са законом, најмање до истека уговором предвиђеног рока увећаног за период у коме је извршена замена; изузетно, могуће је извршити замену лица другим незапосленим лицем које припада категорији теже запошљивих за коју је одређен већи износ субвенције од одобрене, с тим да Национална служба нема обавезу исплате разлике у висини субвенције; пре укључивања у меру/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, у складу са законом;
 • запослена лица не уступа на рад другом послодавцу;
 • задржи лица за која је остварио право на субвенцију/замену, у периоду реализације уговорне обавезе, на територији ЈЛС истог или нижег степена развијености од ЈЛС на којој је остварио право на субвенцију;
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорне обавезе и увид у обављање делатности;
 • достави Националној служби доказe о реализацији уговорне обавезе;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати