Мера приправништва

Мера приправништва за младе са високим образовањем подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено високо образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се мера спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се мера спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира у трајању:

  • до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
  • до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Мера приправништва за младе са високим образовањем реализује се код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију мере. Незапослено лице мора имати најмање шести ниво квалификације и просечну оцену од најмање 8,0 на завршеним студијама, до 30 година старости и нема радног искуства у струци за коју је стечена квалификација или које је радило краће од времена утврђеног за приправнички стаж.

У меру се могу укључити незапослене особе са инвалидитетом и Роми, без обзира на године старости и просечну оцену.
Послодавцу током реализације мере Национална служба рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица увећану за 20% (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 9, односно 12 месеци.

Мера приправништва за незапослена лица са средњим образовањем подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено средње образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником, предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) учествује у финансирању мере најдуже до 6 месеци.

Незапослени који има радно искуство краће од времена утврђеног за приправнички стаж у струци која је услов за рад на тим пословима, у меру се може укључити за преостало време потребно за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Послодавцу током реализације мере Национална служба рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању до 6 месеци.

Средства додељена по основу мере приправништва су de minimis државна помоћ.

Незапослено лице мора да припада једној од следећих категорија лица:

  • ­млади до 30 година старости који се на евиденцији незапослених лица налазе дуже од 6 месеци
  • ­особе са инвалидитетом
  • ­Роми
  • ­млади који имају статус младих у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;

Право учешћа у реализацији мере приправништва може остварити послодавац под условом:  да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),  да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца прописана обавеза обављања приправничког стажа као услов за рад на одређеним пословима, да има кадровске капацитете за стручно оспособљавање лица и да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију мере.
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати