Мере подстицања запошљавања особа са инвалидитетом

Национална служба за запошљавање спроводи низ мера намењених повећању могућности за запошљавање особа са инвалидитетом, односно смањењу њихове незапослености. Пружање подршке се огледа у стварању услова за равноправно укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада и то путем подстицања запошљавања на отвореном тржишту рада, односно подизања њихове ефикасности у раду и учењу, успостављањем механизама припреме и подршке на радном месту. 

Остваривање наведених циљева Национална служба за запошљавање спроводи кроз следеће активности:   

 • Пружање информативно-саветодавне подршке; вршење процене запошљивости и утврђивање индивидуалних планова запошљавања; вршење процене радне способности и могућности запослења или одржања запослења; 
 • укључивање у мере и активности професионалне рехабилитације (мотивационо-активационе обуке, обуке за стицање знања и вештина за обављање конкретних послова, мере стручног оспособљавања); 
 • укључивање у мере за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом; 
 • укључивање у мере подршке за запошљавање особа са инвалидитетом под посебним условима.

Циљеви се реализују пре свега применом индивидуалног приступа у раду са особама са инвалидитетом, базирањем на социјалним критеријумима, наглашавајући оно што особа са инвалидитетом може да пружи на тржишту рада. 

Поред информативно-саветодавног рада, подршку запошљавању особа са инвалидитетом Национална служба за запошљавање пружа и путем мера које подразумевају финансијски подстицај послодавцу или лицу, и то:

Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима:

Програм А) - Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту - радна асистенција

Послодавац који  запосли особу са инвалидитетом којој је потребна стручна подршка на радном месту, може остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну помоћ, а најдуже 12 месеци.

Послодавцу се за лице ангажовано на пружању стручне помоћи рефундирају:

 • трошкови исплаћене нето зараде, за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на месечни фонд радних сати, у висини до 50.000 динара месечно;
 • трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.

Програм Б) - Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног места може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места у једнократном износу, до 400.000,00 динара по особи са инвалидитетом.

Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом.

Детаље јавног конкурса можете видети овде >> 

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа са особом са инвалидитетом.

Субвенција зараде се одобрава послодавцу, у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду. Субвенција зараде остварује се према прописима о државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом и другим прописима о државној помоћи.

Детаље јавног конкурса можете видети овде >>

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

Субвенција се одобрава послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих, који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе према месту рада лица, а у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије и износи од 240.000,00 до 300.000,00 динара по лицу, уколико се запошљавају особе са инвалидитетом.

Детаље јавног позива можете видети овде >>

Субвенција за самозапошљавање

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 330.000,00 динара за незапослену особу са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Детаље јавног позива можете видети овде >> 

Јавни радови на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом

Мера се реализује у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. На јавним радовима се радно ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом. Уговором о привременим и повременим пословима утврђује се број радних дана за сваку особу са инвалидитетом укључену у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалне заштите и хуманитарног рада;
 • културне делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао лицима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање (наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, једнократно, у висини од 1.000,00 до 2.000,00 динара по лицу;
 • накнаду трошкова обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама.

Детаље јавног конкурса можете видети овде >> 

Стручна пракса

Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Мера се реализује без заснивања радног односа. Национална служба за запошљавање може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци.

Током трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:

1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:

 • 22.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација
 • 24.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ
 • 27.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Детаље јавног позива можете видети овде >> 

Стицање практичних знања

Мера подразумева стицање практичних знања и вештина обављањем конкретних послова код послодавца који припада приватном сектору.
У меру се могу укључити незапослена лица из следећих категорија:

 • лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих (ФООО),
 • лица са средњим образовањем која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање дуже од 12 месеци, без обзира на врсту квалификација и радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање конкретних послова.

Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.

Мера се реализује у трајању од минимум 3 месеца, у складу са достављеним програмом послодавца и то кроз заснивање радног односа на одређено или неодређено време.

Послодавцу за време стицања знања и вештина за рад, Национална служба за запошљавање рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

Детаље јавног позива можете видети овде >> 

Приправништво за младе са високим образовањем

Мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено високо образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца. Национална служба за запошљавање може да финансира меру најдуже 12 месеци.

Послодавцу током реализације мере Национална служба за запошљавање рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица, увећану за 20% (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање у трајању до 9, односно 12 месеци.

Детаље јавног позива можете видети овде >> 

Приправништво за незапослене са средњим образовањем

Мера подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено средње образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору и траје у складу са законом, односно на основу акта о организацији и систематизацији послова код послодавца, а Национална служба за запошљавање учествује у финансирању мере најдуже до 6 месеци.

Послодавцу током реализације мере Национална служба за запошљавање рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање у трајању до 6 месеци.

Детаље јавног позива можете видети овде >>

Обука на захтев послодавца за незапослене

Национална служба за запошљавање учествује у финансирању програма обуке за незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених нема лица са потребним знањима и вештинама, односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног места.

Мера подразумева:

 • реализацију обуке за незапослене у трајању до 960 часова (обука за особе са инвалидитетом се реализује у складу са програмом обуке за коју је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања) и
 • заснивање радног односа са најмање 50% полазника који су са успехом завршили обуку.

Послодавац може да заснује радни однос са полазником и током обуке.

Право учешћа у реализацији мере може остварити послодавац под условом да припада приватном сектору односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом.

Током трајања мере, Национална служба за запошљавање послодавцу исплаћује трошкове обуке у висини до 170.000,00 по полазнику. Полазнику обуке – незапосленој особи са инвалидитетом Национална служба за запошљавање исплаћује:

 • трошкове превоза за полазника и за пратиоца, уколико је потребан, у висини неопорезивог износа или у висини реалних трошкова, уколико је то повољније;
 • месечну новчану помоћ у висини од 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености; Уколико је повољније, за незапосленог полазника обуке – особу са инвалидитетом исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за незапосленог полазника обуке – остала лица.

Национална служба за запошљавање врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом.

Детаље јавног позива можете видети овде >> 

Обуке за тржиште рада

Основни циљ обука за тржиште рада јесте подизање нивоа компетентности, конкурентности и запошљивости незапослених лица и то стицањем додатних знања и вештина за обављање послова у оквиру истог или новог занимања, у складу са потребама локалног тржишта рада и послодаваца, као и утврђеним потребама лица.

Обуке за особе са инвалидитетом реализују се у складу са програмом обуке за које је издато Одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације, министарства надлежног за послове запошљавања.

За време трајања обуке Национална служба за запошљавање полазнику обуке – незапосленој особи са инвалидитетом, исплаћује:

 • месечну новчану помоћ у висини од 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова, у складу са законом,
 • трошкове превоза за незапослену особу са инвалидитетом и за пратиоца, уколико је потребан, у складу са законом, у висини неопорезивог износа,
 • врши обрачун и уплату доприноса за осигурање за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом.

Уколико је повољније за полазника обуке – особу са инвалидитетом исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за полазнике обуке – остала лица.

Функционално основно образовање одраслих

Циљ функционалног основног образовања одраслих јесте подизање нивоа конкурентности и запошљивости незапослених лица без основног образовања и квалификација стицањем основног образовања у складу са законом, уз могућност стицања компетенција за обављање једноставних послова (укључивањем у програм обука или стицања практичних знања). У меру се укључују незапослена лица без основног образовања. Током трајања мере Национална служба за запошљавање, у складу са уговором, исплаћује средства за трошкове превоза полазника.

Ослобађање обавезе плаћања доприноса по чл. 45 б

Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС" бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14,112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21,118/21 и 138/22) утврђена је могућност да се послодавац, који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом, ослобађа обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, за период од 3 године, од дана заснивања радног односа тог лица. Ослобођање од плаћања доприноса не могу остваривати државни органи и организације, јавна предузећа, јавне службе и други директни или индиректни буџетски корисници.

Национална служба за запошљавање плаћа допринос за новозапослена лица са инвалидитетом за која је послодавац остварио олакшицу по члану 45 б, у складу са одредбама Правилника о начину, поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом.
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати