Стицање практичних знања

Мера стицања практичних знања подразумева стицање практичних знања и вештина незапосленог обављањем конкретних послова код послодавца који припада приватном сектору.

У меру се могу укључити незапослена лица из следећих категорија:

  • лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих (ФООО), који у укупном броју планираних полазника учествују са најмање 40%;
  • лица са средњим образовањем, која се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) дуже од 12 месеци, без обзира на врсту квалификације и радно искуство, а која немају адекватна и применљива знања, вештине и компетенције за обављање конкретних послова.

Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.

Програм стицања практичних знања сачињава послодавац и подразумева садржаје учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месеца, а реализује се кроз: 

1.    заснивање радног односа на одређено време:

  • послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно трајање 6 месеци);

2.    заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):

  • послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци; послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно трајање 12 месеци).

За време стицања знања и вештина за рад, Национална служба рефундира послодавцу на месечном нивоу нето минималну зараду лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање у трајању од 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

Средства додељена по основу мере стицања практичних знања су de minimis државна помоћ.

Право учешћа у реализацији мере стицања практичних знања може да оствари послодавац под условом да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), да има програм стицања практичних знања и вештина којима треба да овлада лице, да има одговарајуће кадровске капацитете и да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију мере.
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати