Организациона структура Дирекције – Радна јединица у Београду

1. Кабинет директора – обавља организационе и административно-техничке послове од значаја за рад директора и заменика директора Националне службе; доприноси унапређењу међународне сарадње, екстерне комуникације, као и организације рада у Националној служби.
Тел: 011/2929-884, 2929-904
електронска пошта: Kabinet@nsz.gov.rs

2. Директор – Милан Боснић,
011/2929-904, 011/2929-884
електронска пошта: Kabinet@nsz.gov.rs

3. Заменик директора – Петар Јарић
011/2929-904, 011/2929-884
електронска пошта: Kabinet@nsz.gov.rs

4. Секретар Националне службе – Весна Ђорђевић
тел: 011/2929-902
електронска пошта: Vesna.Djordjevic2@nsz.gov.rs

5. Сeктoр за подршку запошљавању - oбaвљa пoслoве планирања, организовања, праћења и стручно оперативне послове у вези усклађивања понуде и тражње на тржишту рада кроз посредовање у запошљавању, професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере, као и послове планирања, организовања, праћења и стручно – оперативне послове у вези професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом, додатног образовања и обуке, реализације програма запошљавања и самозапошљавања и развоја и унапређења предузетништва.
Директорка Сектора – Неда Милановић
тел: 011/2929-540
електронска пошта: Neda.Milanovic@nsz.gov.rs

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за посредовање у запошљавању и планирање каријере
 2. Одељење за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
 3. Одељење за образовање и обукe
 4. Одељење за програме запошљавања и предузетништво
 5. Одељење за развој односа са послодавцима

6. Сектор за осигурање за случај незапослености и правне послове - oбaвљa пoслoве планирања, организовања, праћења, надзора и стручно оперативне послове који се односе на обезбеђивање јединствене примене прописа у области запошљавања, међудржавних уговора о социјалном осигурању, других закона и прописа, припреме општих и других аката Националне службе и њихове јединствене примене, припреме мишљења и примедби на радне верзије и нацрте закона и подзаконских аката од значаја за рад Националне службе, остваривања права из осигурања за случај незапослености, праћење примене и спровођење међудржавних споразума о социјалном осигурању, привремене накнаде и посебне новчане накнаде, правним пословима заштите лица кoја се запошљавају у иностранству, као и издавања дозволе за рад странцима, надзор над применом закона и радом првостепеног органа, правно-заступничке послове у управним споровима и споровима насталим поводом привредних, имовинско – правних, радних и других грађанско – правних и облигационих односа, у складу са законом и актима Националне службе.
Директор Сектора – Александар Богдановић
тел: 011/2929-485
електронска пошта: Aleksandar.Bogdanovic@nsz.gov.rs

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за остваривање права из осигурања за случај незапослености
 2. Одељење за нормативно-правне послове
 3. Одељење за правно-заступничке послове

7.    Сектор за економске послове - oбaвљa пoслoве планирања, организовања, праћења, надзора и стручно оперативне послове, који имају за циљ обезбеђивање јединствене примене прописа у области финансијских, рачуноводствених и послова принудне наплате, као и послова планирања, анализе и извештавања, у складу са законским и подзаконским прописима, међународним рачуноводственим стандардима, екстерним упутствима надлежних министарстава и других институција и интерним процедурама и упутствима.
Директорка Сектора – Љиљана Станковић
тел: 011/2929-890
електронска пошта: Ljiljana.Stankovic@nsz.gov.rs

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за финансијске послове
 2. Одсек за принудну наплату
 3. Одељење за рачуноводство
 4. Одељење за планирање, анализе, извештавање и развој система финансијског управљања и контроле
 5. Одељење за обрачун плата и накнада

8.    Сектор за људске ресурсе - обавља послове обезбеђивања и остваривања права запослених на раду и по основу рада, нормативне и стручно-оперативне послове који се односе на припрему и израду нацрта и предлога аката којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених из радног односа, извештаја, анализа и других потребних евиденција са подацима о запосленима, старања о персоналним досијеима запослених, припрема изјашњења и документацију за потребе вођења радних спорава, давање стручних мишљења у вези са применом прописа из области радних односа, праћења, анализирања и предлагања мера за рационалније и ефикасније обављање послова у Националној служби, предлагање облика и садржине стручног усавршавања и оспособљавања запослених, увођења у посао запослених и израде предлога програма стручног усавршавања и оспосбљавања и увођења у посао запослених.
Директорка Сектора – Јелица Војновић
тел: 011/2929-883
електронска пошта: Jelica.Vojnovic@nsz.gov.rs

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за радне односе
 2. Одељење за стручно усавршавање и оспособљавање запослених

9.    Сектор за материјалне ресурсе – обавља послове планирања, организовања, праћења и стручно оперативне послове управљања материјалним ресурсима; послове јавних набавки добара, услуга и радова, изградње, инвестиционог и текућег одржавања објеката, остваривање заштите имовинских права, укњижбе имовине и остале имовинско-правне послове, канцеларијског пословања и микрофилмовања документације, управљања возним парком Националне службе и друге послове општег карактера којима се обезбеђују услови за рад Националне службе.
Директор Сектора – Милош Регељац
тел: 011/2929-888
електронска пошта: Milos.Regeljac@nsz.gov.rs

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за јавне набавке;
 2. Група за опште послове;
 3. Одељење за канцеларијско пословање;
 4. Група за безбедност и здравље на раду;
 5. Одељење за управљање имовином,
 6. Одсек за транспорт и логистику.

10.    Сектор за пројекте и међународну сарадњу - обавља послове планирања и спровођења ИПА пројеката, пројеката, осталих домаћих и страних донатора и послове међународне сарадње, обавља послове везане за имплементацију ИПА пројеката и имплементацију пројеката осталих домаћих и страних донатора, као и мониторинг и евалуацију пројектних активности које ће допринети постизању развојних циљева Националне службе, обавља организационе и стручно оперативне послове у вези сарадње са јавним службама за запошљавање, међународним и домаћим организацијама и институцијама у области запошљавања, невладиним организацијама и иностраним донаторима и пружа стручну помоћ другим организационим јединицама у Дирекцији, покрајинским службама и филијалама у управљању ИПА пројектима, пројектима осталих домаћих и страних донатора и у међународној сарадњи.
Директор Сектора – Душан Богосављевић
тел: 011/2929-346
електронска пошта: Dusan.Bogosavljevic@nsz.gov.rs

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за пројекте и међународну сарадњу
 2. Одељење за планирање и спровођење ИПА пројеката

11.    Сектор за информациони систем, развој и аналитику - oбaвљa пoслoве планирања, организовања, праћења и стручно оперативне послове у вези развоја, увођења и примене јединственог информационог система у областима из основне делатности Националне службе и делатностима подршке и обезбеђује његово функционисање, послове развоја комуникационе инфраструктуре и примене интернет технологија, припрему и објављивања материјала у електронским издањима Националне службе, те послове дизајнирања и израде интернет и интранет страна Националне службе, успостављања и унапређивања система управљања квалитетом, истраживања, анализе услова, могућности и развоја запошљавања, мониторинга и евалуације програма и мера активне политике запошљавања, учествује у систему планирања, праћења и координацији политика у области конкурентности и запошљавања у оквиру пројеката за унапређење конкурентности и запошљавања који се финансирају из кредита Светске банке и других институција, што подразумева стварање платформе за праћење показатеља и буџетског учинка, израду полугодишњих извештаја о напретку, израду годишњих извештаја о учинку, сарадњу са јединицом за имплементацију пројекта, сарадња са експертима који ће бити ангажовани, координира пословима израде програма рада Националне службе, извештаја о раду Националне службе и извештаја о реализацији споразума о учинку, као и послове пружања стручне помоћи корисницима информационог система у Дирекцији, покрајинским службама и филијалама.
Директор Сектора – Милан Ђуретановић
тел: 011/2929-240
електронска пошта: Milan.Djuretanovic@nsz.gov.rs

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за пројектовање и развој
 2. Одељење за анализу тржишта рада и статистику
 3. Одељење за информатичку подршку и систем управљања квалитетом

12.    Сектор за информационо –комуникациону инфраструктуру - обавља послове планирања, организовања, праћења и стручно оперативне послове у вези развоја, увођења и примене комуникационе инфраструктуре, информационе безбедности и примене интернет технологија; обавља послове истраживања, развоја и имплементације системских и сигурносних решења битних за пословање Националне службе; осигурава повезаност свих организационих делова Националне службе путем рачунарске мреже; истражује, развија и имплементира сигурносну технологију на целокупном рачунарском систему Националне службе; пружа стручну помоћ и едукује запослене у Националној служби у вези рада са рачунарима, рачунарском опремом и сигурносном политиком Националне службе; обавља инсталацију и конфигурацију рачунарске опреме, системског софтвера, безбедносних процедура, активне и пасивне комуникационе опреме за пренос података; обавља стручно–аналитичке и оперативне послове везане за пројектовање архитектуре информационог система, рачунарских мрежа, система заштите мрежа и ИП фиксну телефонију, те инсталирање и текуће одржавање рачунарске и комуникационе опреме, као и послове пружања стручне помоћи корисницима информационог система у Дирекцији, покрајинским службама и филијалама.
Директорка Сектора – Бранка Крзман
тел: 011/2929-265
електронска пошта: Branka.Krzman@nsz.gov.rs

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за техничку подршку информационом систему Београда
 2. Одељење за техничку подршку информационом систему Ниша
 3. Одељење за техничку подршку информационом систему Новог Сада
 4. Одељење за информационе технологије и информациону безбедност
 5. Одељење за комуникациону инфраструктуру

13.    Сектор за интерну ревизију - обавља послове оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије свих организационих јединица Националне службе, свих програма, активности и процеса у надлежности Националне службе, укључујући и програме, активности и процесе који се финансирају из средстава Европске уније, у складу са законом, примењујући стандарде интерне ревизије и кодекс струковне етике интерних ревизора.
Директорка Сектора – Ирена Јовичић
тел: 011/2929-492
електронска пошта: Irena.Jovicic@nsz.gov.rs

Унутрашње јединице:

 1. Одељење за интерну ревизију пословних процеса
 2. Одељење за интерну ревизију финансијско-рачуноводствене подршке пословним процесима

14. Одељење за информисање и издаваштво обавља организационе и стручнo oпeрaтивне послове писања текстова, припремања, уређивања, издавања и дистрибуирања публикације Послови (штампано и електронско издање), као и информативних  материјала и свих стручних и других публикација које се баве  питањима од значаја за запошљавање и делатност Националне службе; обавља послове пријема огласа за слободна радна места, обраде огласа, објављивање огласа на интернет страници Националне службе, припреме огласа за штампу у публикацији Послови и стара се да су објављени садржаји у складу са законским прописима; обавља послове прелома текстова, дизајнерску обраду и припрему за штампу свих штампаних материјала чији је издавач Национална служба; организује сарадњу са електонским и штампаним медијима везано за услуге рекламе и пропаганде, праћења средстава јавног информисања и праћења реализације медијских догађаја у којима учествује Национална служба; прати и израђује извештаје о објављеним прилозима о Националној служби; припрема и прослеђује одговоре на питања медија у вези са радом Националне службе; припрема текстове за интернет; организовање кампања, медијских и осталих промотивних догађаја, успоставља и одржава сарадњу са медијским кућама и новинарима; послове пружања стручне помоћи другим организационим јединицама у припреми информативног материјала.
тел: 011/2929-825
електронска пошта: Informisanje.Izdavastvo@nsz.gov.rs, Odnosisjavnoscu@nsz.gov.rs

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати