Послови

06.03.2024.

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
11000 Београд, Милана Кашанина 3

Доктора медицине специјалисте психијатрије у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност
на одређено време – замена привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из психијатрије или неуропсихијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена одговарајућа специјализација из психијатрије или неуропсихијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине документовано радном књижицом или изводом из ПИО Фонда; здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

Виша медицинска сестра – техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност
на одређено време – замена привремено одсутног запосленог

Виши радни терапеут у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност
на одређено време – замена привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама првог степена (основне струковне / академске тудије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године; стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању, здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на јавни оглас - молбу, радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, копију лиценце или решење . Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама. Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана објављивања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: диплома, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на наведену адресу Института, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.