Послови

26.03.2024.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, медицинска сестра/техничар; пробни рад три месеца; положен стручни испит за медицинску сестру/техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.  Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: пробни рад три месеца. Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на наведену адресу Института -Одељење за правне послове или на мејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком "Пријава на јавни оглас" и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти. Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа. Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверене фотокопије диплома и доказ о здравственој способности не старији од шест месеци. Пожељно је да изабрани кандидати доставе и радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа). Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.