Послови

28.02.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Стручни сарадник за јавне набавке
на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Високо образовање: - на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Знање рада на рачунару; положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави: фотокопију дипломе; кратку биографију; доказ о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке.

Службеник за јавне набавке
на одређено време до шест месеци трајања због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. знање рада на рачунару; положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом; најмање три године радног искуства. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа: фотокопију дипломе; кратку биографију; доказ о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке; доказ о радном искуству.

ОСТАЛО: Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Достављена документа се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.