Послови

06.03.2024.

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005 - исправка, 83/2005 - исправка, 64/2007, 67/2007 - исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020 и 142/2022), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/2021), и закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-709/2024 од 30. јануара 2024. године, Министарство науке, технолошког развоја и иновација оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство науке, технолошког развоја и иновација - Београд, Немањина 22-26.

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за реализацију програмске активности стипендирања студената докторских академских студија укључених у рад акредитованих научноистраживачких организација, разврстано у звање саветник
у Сектору за науку, Одсек за развој научноистраживачких кадрова
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми појединачних аката и критеријума за поступање по јавном позиву за стипендирање студената докторских академских студија укључених у рад акредитованих научноистраживачких организација; oбрађује податке и документацију кандидата пријављених на јавни позив Министарства за доделу стипендије и учествује у изради критеријума за поступање по јавном позиву; припрема листинге пријављених кандидата по јавном позиву, израђује коначне ранг листе са подацима од значаја за доношење одлуке о додели стипендија; анализира годишње извештаје о раду стипендиста - студената докторских академских студија укључених у рад акредитованих научноистраживачких организација ради предлагања продужења или прекида стипендирања; припрема одлуку о продужењу/прекиду стипендирања; израђује уговоре / анексе уговора са стипендистима и са научноистраживачким организацијама; припрема прегледе података стипендиста и друге потребне листинге за потребе реализације програма и израде анализа за Министарство; прати реализацију одлука и решења о исплати стипендија и других средстава стипендистима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Место рада: Београд.

2. Радно место за праћење научних резултата и научно издаваштво, разврстано у звање саветник
у Сектору за иновације, трансфер технологије и технолошки развој, Група за е-Науку
1 извршилац

Опис послова: Прати развој система научних информација и комуникација и припрема извештаје; прати примену стандарда бележења и размене научне продукције, и пружа подршку корисницима у служењу Библиотеком, каталозима, приручницима, базама података и електронским изворима информација; ради на информационом описмењавању корисника, посебно студената, специјализаната и доктораната и припрема материјале за курсеве прилагођене различитим групама корисника; води курсеве за стручно усавршавање библиотекара високошколских библиотека; организује и припрема тематске изложбе, израду информатора, водича и других информационих материјала о Библиотеци; сарађује на развоју библиотечко-информационог система и система научно-технолошких информација на универзитетима у Србији и у систему координиране набавке публикација у штампаном и електронском облику и сарађује са библиотекама научно-истраживачких организација; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место за послове из области људских ресурса, разврстано у звање саветник
у Секретаријату Министарства, Одсек за кадровске и опште послове и подршку управљању
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и изради општих и појединачних аката из области управљања људским ресурсима и учествује у изради предлога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; пружа стручну подршку и учествује у анализи радних места и припрема Нацрт кадровског плана; врши проверу правилне припреме извештаја о вредновању радне успешности и припрема извештај органа о вредновању радне успешности; припрема изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе и учествује у припреми изјашњења на тужбе у области радних односа; пружа стручну подршку у поступку утврђивања дисциплинске одговорности и одговорности за материјалну штету државних службеника и намештеника и пружа саветодавну подршку запосленима по свим питањима која се тичу радног окружења, једнакости полова и заштите од злостављања; обавља стручне послове и израђује акта за потребе спровођења конкурсног поступка; учествује у припреми предлога Посебног програма обуке, обавља послове у поступку спровођења стручног усавршавања и израђује анализе и извештаје о спроведеном стручном усавршавању запослених у Министарству; сарађује са ужим унутрашњим јединицама, органима, организацијама и институцијама јавне управе, ради пружања савета и прикупљања или размене битних информација; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка. 

1. Провера општих функционалних компетенција за сва радна места:
• организација и рад државних органа Републике Србије - провераваће се путем теста (писано),
• дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација – провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару) достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција и то:

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно – оперативни послови (методе анализа и закључивања о стању у области; технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о науци и истраживањима) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови (методе анализе и закључивања о стању у области) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о науци и истраживањима) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о личности) провераваће се путем симулације (писано).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – послови управљања људским ресурсима (прописи у области радно-правних односа у државним органима) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству науке, технолошког развоја и иновација) провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Општи програм обуке државних службеника) провераваће се путем симулације (писано).

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Министарства науке, технолошког развоја и иновација (http://www.nitra.gov.rs).

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираним на компетенцијама.

4. Интервју са конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

IV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства науке, технолошког развоја и иновација или у штампаној верзији на писарници Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Немањина 22-26, Београд.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку “Образац пријавеˮ.

V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс шаљу се поштом на адресу: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд или предају непосредно на писарници Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”. 

VII Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Марко Ристић и Маја Стојановић, телефон: 011/2642-090.

VIII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) / кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. 

X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3). 
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Више о радном искуству и потврди од послодавца коју је потребно поднети у оквиру конкурсне документације за рад у органима државе управе погледајте Мапу изборног поступка у делу Кутак на адреси https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate у одељку Предаја докумената.

XII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време. 

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 25.03.2024. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Београд, Немањина 22-26.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве. 

Напомене:
Чланом 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. 
Положен државни стручни испит није услов нити предност за заснивање радног односа. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене решењем конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао министар науке, технолошког развоја и иновација.
Овај конкурс објављује се на web страници Министарства науке, технолошког развоја и иновација www.nitra.gov.rs, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.