Послови

07.03.2024.

Министарство унутрашњих послова, Сектор за логистику

Министарство унутрашњих послова, Сектор за логистику

На основу члана 135. Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), и члана 2,  а у вези са чланом 6. и 7. Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/2019), Управа за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњава радно место:
Министарство унутрашњих послова, Сектор за логистику

Место рада:
Београд

Радно место које се попуњава:
1. - главни службеник за обуку I у Одсеку за основну обуку припадника ватрогасно – спасилачких јединица, Национални тренинг центар за ванредне ситуације, Управа за полицијску обуку, Сектор за логистику - 1 (један) извршилац, утврђено под редним бројем 06.6.5.3.3 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова    

Врста радног односа: радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.

Опис послова:
израђује и развија инструменте за праћење и вредновање обука;
анкетира, тестира, интервјуише и анализира прикупљене податке у циљу анализе потреба за обуком;
израђује ивештаје о анкетирању, тестирању и интервјуисању;
анализира квалитет обуке;
прати актулне трендове развоја запослених и пружа савете тренерима за унапређење обуке;
припрема и учествује у извођењу наставе;
предлаже активности које доприносе развоју и унапређењу квалитета процеса обуке;
даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада;
усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада; 
спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената  из делокруга рада;
непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода;
припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак по налогу надређеногруководиоца.

Услови за радно место:
Стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање четири године или високо образовање стечено на студијама I степена – основне академске студије или специјалистичке струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ бодова, из научне области у оквиру образовно - научних поља друштвено - хуманистичке науке, техничко – технолошке науке, интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне и двопредметне студије и Војна академија.

Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из научних области у оквиру наведених образовно – научних поља.

Као посебан услов за рад на наведеном радном месту утврђен је курс за тренере.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан 137. и 138.) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
Формално – правни услови – увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације,
Техничке компетенције (познавање прописа) - писаним тестом знања, који садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја),
Психолошки захтеви и базичне компетенције – стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
Здравствена способност– обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
Интервју–полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су познавање Закона о полицији, Закона о заштити од пожара, Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Уредба о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова и Правиника о критеријумима а избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно – спасилачких јединица.

 Датум оглашавања: - 07.03.2024. године

Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страници Министарства унутрашњих послова, на огласним таблама Управе за људске ресурсе, Управе за полицијску обуку и Националног тренинг центара за ванредне ситуације, у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс:
Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Министарство унутрашњих послова, Управа за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком – ''За јавни конкурс за радно место главни службеник за обуку I у Одсеку за основну обуку припадника ватрогасно – спасилачких јединица, Национални тренинг центар за ванредне ситуације, Управа за полицијску обуку, Сектор за логистику, р.бр. 06.6.5.3.3“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Марина Тодоровић, 011/274-0000, локал 403-82, у периоду од 13,00 до 15,00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
- Кратка биографија;
- Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
- Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије;
- Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Оригинал уверења Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована;
- Оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско - инвалидско осигурање;
- Оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат исто поседује;
- Оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
-Оверена фотокопија уверења о положеном стручном/правосудном испиту (уколико кандидат исто поседује); 
- Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије –најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- Доказ о завршеном Курсу за тренере, уколико кандидат исти поседује;
- Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 25.03.2024. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: 
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини сам.

Пријаву на конкурс може поднети кандидат који нема завршен курс за тренере те ће исти, уколико буде изабран по спроведеном јавном конкурсу, решењем о пријему у радни однос бити обавезан да наведени посебан услов испуни у року од две године од дана пријема у радни однос, а у складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ПРЕУЗМИ ОБРАЗАЦ