Подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду

Да бисте поднели захтев за новчану накнаду, услов је да сте претходно пријављени на евиденцију незапослених лица у Националној служби за запошљавање. Уколико се нисте већ пријавили на евиденцију редовним путем, а сада електронски подносите само захтев за остваривање права на новчану накнаду, потребно је да прво извршите пријаву на евиденцију. Детаље о пријави на евиденцију можете видети овде.

Након што сте извршили пријаву на евиденцију, попуните образац Захтева за остваривање права на новчану накнаду, који можете преузети овде.

Образац можете попунити на рачунару и снимити га ( тада не потписујете захтев) са свим унетим подацима или га можете одштампати, попунити, скенирати/фотографисати и са свим потребним доказима послати на мејл адресу надлежне филијале

Ради ефикаснијег поступања по вашем захтеву, пожељно је да уз захтев доставите скениране/фотографисане доказе:

1. О престанку осигурања 

 • За запослене или ангажоване на привременим и повременим пословима:
  • Решење или други акт послодавца о престанку радног односа или престанку обављања привремених и повремених послова
 • За предузетнике:
  • Решење АПР-а о трајном престанку обављања предузетничке делатности ( привремена обустава обављања делатности није основ за новчану накнаду ни за предузетнике ни њихове запослене) или акт другог надлежног регистра (или ако исто немате матични број предузетника како би НСЗ прибавила акт службеним путем)
 • За осниваче и чланове привредних друштава:
  • Решење АПР-а о покретању поступка ликвидације или преносу оснивачких права (или ако исто немате матични број предузећа)
 • За функционере, именована и постављена лица:
  • Акт о престанку обављања функције

Напомена:  Образац одјаве са осигурања није потребно да достављате јер ће НСЗ извршити увид у базу соигураника ЦРОСО.

2. О стажу осигурања у земљи и иностранству

 • Скенирана/фотографисана радна књижица и/или
 • Уверење РФ ПИО и/или
 • Ако не располажете доказом о стажу осигурања у иностранству, у посебном документу или тексту е-мејла наведите државу, град, послодавца и период рада
 • Ако немате доказ о стажу осигурања наведите то у тексту мејла па ће НСЗ донети привремено решење на основу података из базе осигураника ЦРОСО. Свако привремено решење, ако је исто неопходно,  накнадно ће бити  замењено коначним када се прибаве недостајући докази.

3. О заради / накнади зараде / основици осигурања:

 • Подаци се преузимају по службеној дужности из службене евиденције Централног регистра обавезног социјалног осигурања  - ЦРОСО.

4. За подношење пријаве на здравствено осигурање за чланове ваше породице:

 • Скенирана/фотографисана сагласност брачног друга или пунолетног детета за прибављање њихових личних података из службених евиденција других органа – матичне књиге. Сагласност напишите у  слободној форми која садржи изјаву о сагласности, ЈМБГ, име, презиме, сродство са носиоцем осигурања, информацију да ли је дете на школовању  и потпис.

Када се изврши завођење вашег захтева за новчану накнаду, на e-mail са којег је исти послат, Филијала Националне службе за запошљавање доставиће потврду о пријему поднеска.  Сва накнадна комуникација одвијаће се телефоном или путем е-мејла са ког је извршена пријава, односно подношење захтева. Национална служба ће о вашем захтеву донети одлуку на основу расположивих доказа и података који су доступни у службеним евиденцијама других органа. Детаљније информације о условима и начину остваривања права на новчану накнаду (разлози престанка осигурања, услови за настављање исплате, престанак или обуставу и поновно остваривање права) као и роковима за подношење захтева, методологији утврђивања висине и процедури остваривања права можете пронаћи на следећим страницама:

Информацију о правима из осигурања за случај незапослености можете преузети овде.

Обавештење о обради података о личности у сврху остваривања права на новчану накнаду можете погледати овде.


Достављање жалби, других правних средстава и доказа од утицаја на настављање исплате, обуставу исплате или престанак права на новчану накнаду

Достављање жалби, других правних средстава (захтеви за понављање поступка...) и доказа од утицаја на настављање исплате, обуставу исплате или престанак права на новчану накнаду можете извршити електронским путем  на исти начин као и подношење захтева за остваривање права на новчану накнаду.

Детаљнију информацију о поступку остваривања права (надлежност за решавање у првом и другом степену, рокови за решавање) можете погледати овде.

Ово значи да, е-мејлом треба да пошаљете скениран/фотографисан поднесак (жалба, потврда о наступању привремене спречености за рад, дознаке, акт о заснивању радног односа или започињању другог осигурања или информацију о истом…), обавезно са позивом на број решења у телу мејла.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати