Трајање права на новчану накнаду

Новчана накнада исплаћује се незапосленом:

  • 3 месеца, ако има стаж осигурања од 1 до 5 година;
  • 6 месеци, ако има стаж осигурања од 5 до 15 година;
  • 9 месеци, ако има стаж осигурања од 15 до 25 година;
  • 12 месеци, ако има стаж осигурања дужи од 25 година;

Годином стажа осигурања, сматра се навршених 12 месеци за које је обвезник доприноса био обавезно осигуран.

Изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године. Испуњеност услова за остваривање права на пензију, по основу стажа осигурања, незапослени доказује појединачним актом организације надлежне за пензијско и инвалидско осигурање.

Уз сагласност странке, филијала Националне службе ће се обратити надлежној филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање са захтевом  за доставу податка о томе да ли ће подносилац захтева у наредне две године, рачунајући од дана престанка радног односа, испунити услове за остваривање права на превремену старосну или старосну пензију, односно колико то лице има стажа осигурања од утицаја на остваривање права на пензију.

Преостало право из претходне незапослености

Корисник новчане накнаде, којем је због заснивања радног односа или започињања осигурања по другом основу престало право на новчану накнаду пре истека времена за остваривање тог права, а који поново постане незапослен и поднесе захтев за новчану накнаду, може да настави да користи право на новчану накнаду признато решењем у претходној незапослености, за преостало време и у износу утврђеном тим решењем, ако је то за њега повољније.

Да би се  поново користило право на новчану накнаду, било као ново право или преостало право из претходне незапослености, потребно је да поново буду испуњени услови за остваривање права на новчану накнаду који се односе на разлог престанка радног односа, односно престанка осигурња. Тек након што се утврди да је испуњен овај услов разматра се да ли су испуњени услови за поновно право  (значи да је после претходног коришћења новчане накнаде поново остварен бар минимални стаж осигурања од 12 месеци) или је за странку повољније да користи преостало право остварено у претходној незапослености.

Наставак исплате новчане накнаде

Незапосленом се наставља исплата новчане накнаде:

  1. за време трајања додатног образовања и обуке, у складу са индивидуалним планом запошљавања;
  2. за време привремене спречености за рад утврђене према прописима о здравственом осигурању, али не дуже од 30 дана од дана настанка привремене спречености;
  3. за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада због посебне неге детета према прописима из области рада или другим прописима којима се регулише одсуство са рада.

 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати