Запошљавање странаца у Републици Србији од 1. фебруара 2024. године

Запошљавање странаца у Републици Србији од 1. фебруара 2024. године

Запошљавање странца остварује се под условом да поседује визу за дужи боравак по основу запошљавања, одобрење за привремени боравак или стално настањење и јединствену дозволу, ако овим законом није другачије утврђено.

Послодавац може са странцем да закључи уговор о раду у складу са законом којим се уређује рад. 

Поред разлога за престанак радног односа утврђених законом којим се уређује рад, странцу престаје радни однос и престанком важења јединствене дозволе.

Послодавац не сме запошљавати нити користити рад странца који незаконито борави у Републици и који не испуњава услове за запошљавање, односно привремено запошљавање.

Странац је у обавези да у року од 30 дана од дана престанка важења уговора о раду или другог уговора којим странац без заснивања радног односа остварује права по основу рада у складу са законом, закључи нови уговор о раду или други уговор којим странац без заснивања радног односа остварује права по основу рада у складу са законом, у супротном примењују се одредбе закона којим се уређују услови за улазак, кретање, боравак и враћање странаца.

Послодавац чува доказе о испуњавању услова за запошљавање, односно привремено запошљавање странца.

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца (Службени гласник РС, број 62/2023)

Промена послодавца,  запошљавање код два или више послодавца,  промена основа рада за време важења јединствене дозволе

Странац  који ради у Републици на пословима за које му је издата Jединствена дозвола (дозвола за боравак и рад) може за време важења јединствене дозволе променити послодавца или се запослити код два или више послодаваца или променити основ рада , уколико добије САГЛАСНОСТ коју издаје Национална служба за запошљавање.

Захтев за промену основа рада, промену послодавца или за запошљавање код два или више послодавца, могу поднети странац, односно послодавац у име странца или правно или физичко лице овлашћено од стране странца или послодавца.

О захтеву одлучује месно надлежна организациона јединица Националне службе за запошљавања, у року од 10 дана од дана пријема уредног захтева . Захтев за давање сагласности подноси се филијали НСЗ према седишту послодавца.

Странац може променити основ рада, послодавца или се запослити код два или више послодаваца, по добијању сагласности.

Захтев за давање сагласности до успостављања услуге на Јединственом Порталу намењене подношењу овог захтева , може се поднети Националној служби  за запошљавање мејлом, на писарници НСЗ или путем поште. 

По успостављању услова захтев за давање Сагласности подносиће се електронским путем на Јединственом порталу, у оквиру услуге намењене за издавање јединствене дозволе странцу, на начин и у складу са упутством за коришћење услуге намењене за издавање јединствене дозволе странцу.

Услови односно докази који се прилажу уз захтев за давање Сагласности истоветни су условима и доказима прописаним за давање одређене врсте процене коју НСЗ врши у оквиру постиупка издавања јединствене дозволе  ( на пример у случају запошљавања код новог односно другог послодавца потребно је да буду ипуњени услови за процену за запошљавање или  у случају регистровања спопствене предузетничке радње потребно је да буду испуњени услови за процену за самозапошљавање).

Такса за захтев 

У складу са Законом о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр. 43/03......, 113/2017, 3/2018 , 95/18, 86/19, 90/19- исправка , 147/20 и 62/21 усклађен динарски износ  ), приликом подношења захтева за давање Сагласности наплаћују се такса за захтев :

Такса за захтев, наплаћује се по тарифном броју 1 :

Износ: 380,00  динара

Прималац: Буџет Републике Србије

Рачун: 840-742221843-57    

ПОЗИВ НА БРОЈ - ШИФРАРНИК ОПШТИНА >> 

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ >>

Тест тржишта рада

Национална служба за запошљавање спроводи тест тржишта рада односно међурегионалног посредовања у запошљавању , сходном применом прописа из области запошљавања, тако што утврђује да ли се на њеној евиденцији налазе лица која одговарају условима из захтева послодавца за конкретно радно место, односно лица која остварују право на рад у складу са овим законом и која одговарају условима из захтева послодавца за конкретно радно место.

Послодавац који „запошљава странца“ у обавези је да покрене поступак спровођења теста тржишта рада подношењем Пријаве потребе за запошљавањем (ППЗ).

Пријаву потребе за запошљавање подноси послодавац или правно или физичко лице овлашћено од стране послодавца.

Када захтев за издавање јединствене дозволе у име странца подноси послодавац (или правно или физичко лице овлашћено од стране послодавца), захтев за спровођење теста тржишта рада - односно ППЗ подноси истовремено, попуњавањем одговарајућег захтева у онлајн форми, који се налази у оквиру захтева за издавање јединствене дозволе на Порталу за странце.

Послодавац може ППЗ поднети и на порталу еУправа, попуњавањем захтева у онлајн форми, најраније 60 дана пре, а најкасније на дан подношења захтева за издавање јединствене дозволе.

Евидентирањем захтева за спровођење теста тржишта рада системски се генерише број тог захтева (у даљем тексту: ИД број), који се уписује у одговарајуће поље на захтеву за издавање јединствене дозволе.

Када је подносилац захтева за издавање јединствене дозволе странац, ИД број прибавља од послодавца.

Ако послодавац  или правно или физичко лице, овлашћено од стране послодавца, приликом подношења захтева за издавање јединствене дозволе, већ поседује ИД број (важећег теста тржишта рада) уписује га у одговарајуће поље, без покретања спровођења новог теста тржишта рада.

Захтев за издавање јединствене дозволе који послодавац подноси групно, за већи број лица, подноси се за исти или мањи број лица у односу на број лица обухваћених једним захтевом за спровођење теста тржишта рада за исти назив и опис посла, истог занимања.

ППЗ -  Начин подношења ППЗа у поступку издавања јединствен дозволе за боравак и рад странца / визе Д по основу запошљавања 

Сви послодавци који подносе ППЗ ради спровођења теста тржишта рада у циљу запошљавања странаца могу ППЗ поднети и на писарници НСЗ, путем мејла, или поштом, као што је то било могуће и у претходном периоду. 

У  том смислу постоје три могућа начина на који послодавци могу поднети ППЗ : 

  1. Преко  Е управе, 
  2. путем Портала у оквиру захтева за јединствену дозволу (када је поднослац захтева послодавац) односно у оквиру захтева за визу Д , и
  3. самој филијали НСЗ (мејлом, поштом и  на шалтеру). 

На који год да је од 3 могућа  начина поднет ППЗ и тиме покренут тест тржишта рада , рок за сачињавање извештаја о спроведеном тесту тржишта рада је 4 дана од дана подношења ППЗа.

Напомена

Поједини изрази који су коришћени у тексту имају следеће значење:

Запошљавање странца – закључивање уговора о раду или другог уговора са странцем, којим странац без заснивања радног односа остварује право по основу рада у складу са законом

Послодавац  - правно или физичко лице регистровано за обављање делатности у Републици

Јединствена дозвола – дозвола за привремени боравак и рад странца у Републици, коју издаје МУП 

ППЗ -  пријава потребе за запошљавањем 

ИД број  – број захтева за спровођење теста тржишта рада који се системски генерише приликом подношења и евидентирања ППЗа на порталу Еуправе /Јединственом порталу    

Процена – оцена испуњености услова за запошљавање странца, посебне случајеве запошљавања странца и самозапошљавање странца, коју врши Национална служба за запошљавања, у поступку издавања јединствене дозволе, у  складу са законом

 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати