Послови

04.02.2022.

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове; Службеник за јавне набавке

ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ „ТОРЛАК“

ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ
„ТОРЛАК“

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
на одређено време, у Одсеку за план, анализу, контролу и извештавање, Службе за правне и економско финансијске послове, са пробним радом

Опис послова: организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице, самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама, израђује Стандардне оперативне процедуре (СОП-ове), као и њихове измене и допуне, учествује у изради пословне документације из делокруга рада организационе јединице, као и њеним изменама и допунама у складу са позитивним прописима, израђује кварталне и годишње планове продаје и маркетинга, по појединачним местима производње и по појединачним артиклима, израђује кварталне и годишње планове набавке по појединачним местима производње и по појединачним артиклима, учествује у изради и координацији годишњих планова производње, учествује у изради плана финансијских токова, сарађује и прикупља извештаје и податке од других организационих јединица Института у циљу израде материјала за органе управљања, израђује извештаје и анализира пословање Института у складу са утврђеним годишњим плановима, израђује извештаје и контролише реализацију планова организационих јединица, анализира и контролише буџет и трошкове пословања по организационим јединицама, припрема калкулације и анализира цене коштања међупроизвода, полупроизвода и готових производа, учествује у финансијској анализи пројеката, анализира тржишне ситуације и продајне могућности, анализира, контролише и предлаже оптималне залихе, предлаже побољшања квалитета ефкасности и продуктивности  у раду организационе јединице непосредном руководиоцу, ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите, одржава добру радну атмосферу, прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове, обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца, за свој рад одговоран је помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за план, анализу, контролу и извештавање.

УСЛОВИ: посебни услови: високо образовање: ркономски факултет, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика. 

Службеник за јавне набавке
на одређено време, у Одсеку за комерцијалне послове, Службе за правне и економско финансијске послове, са пробним радом

Опис послова: организује процес рада у организационој јединици, у складу са планом рада организационе јединице, самостално спроводи радне налоге по важећим процедурама, израђује Стандардне оперативне процедуре (СОП-ове), као и њихове измене и допуне, учествује у изради пословне документације, као и њеним изменама и допунама, анализира тржиште, маркетиншке активности, продају, као и постојеће и потенцијалне купце, учествује у изради плана продаје по тржиштима, купцима, врсти производа, робе и услуга, прати реализацију и изрвшење плана продаје по тржиштима и врстама производа, робе и услуга, обавља послове извоза производа и услуга, комуницира са иностраним партнерима, издаје налоге шпедитеру за отпрему робе у иностранство и обавештава купца о отпреми робе, успоставља и одржава пословне контакте са здравственим установама, домаћим и иностраним привредним друштвима у циљу упознавања потенцијалних пословних партнера са производним програмом Института, ради на калкулацији цена, обавља послове испитивања тржишта и позиције Института на домаћем и иностраном тржишту, прати Портал јавних набавки и сајтове наручиоца, односно објављене поступке јавних набавки, сарађује са осталим организационим јединицама у вези припреме одговарајућих понуда у поступцима јавних набавки, поставља наручиоцима захтеве за додатна појашњења у објављеним поступцима јавних набавки, припрема понуде у поступцима јавних набавки, учествује у поступку закључења уговора након спроведеног поступка јавне набавке, води евиденцију закључених уговора по спроведеним поступцима јавних набавки, предлаже закључење анекса уговора уколико уговори нису у потпуности финансијски и количински искоришћени, и даје предлог анекса уговора, анализира позицију Института на домаћем и иностраном тржишту и о томе подноси извештај непосредном руководиоцу, одлаже, чува и архивира документацију у складу са позитивним прописима, предлаже побољшања квалитета ефкасности и продуктивности  у раду организационе јединице непосредном руководиоцу, ради у склопу тимова које одређује директор Института на више нивоа здравствене заштите, одржава добру радну атмосферу, прати законску регулативу и стручну литературу која му омогућава да успешно уради наведене послове, обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца, за свој рад одговоран је помоћнику руководиоца немедицинске службе у Одсеку за комерцијалне послове.

УСЛОВИ: посебни услови: високо образовање на основним академским студијама; минимум 1 година радног искуства на пословима из делокруга рада одсека; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика.

ОСТАЛО: услови за заснивање радног односа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“. Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа: радну биографију, очитану личну карту, односно фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити. Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве. Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго). О избору кандидата одлучује директор Института. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања јавног огласа. Кандидати ће о одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса. 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу: Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“,11152 Београд, Војводе Степе број 458, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“.Др Вера Стоиљковић