Послови

08.05.2024.

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
11000 Београд, Милана Кашанина 3

Медицинска сестра- техничар у осталим стационираним установама које обављају психијатријску делатност на одређено време, на замени привремено одсутне запослене

Степен стручне спреме: ИВ СТЕПЕН (СРЕДЊА)
УСЛОВИ: Средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању (документовано радном књижицом или изводом из ПИО Фонда); здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа. Опис посла: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију. Обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације. Примењује прописану терапију и контролише узимање лекова. Врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама. Учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента. Прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље. Припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад. Спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција. Учествује у набавци потребног материјала. Одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин. Пријављује сумњу на злостављање и занемаривања деце и адолесцента, насиља у породици и насиља према старим лицима према важећим процедурама Института. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора Института. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на јавни оглас - молбу, радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, копију лиценце или решење. Јавни оглас ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање, сајту Министарства здравља, огласној табли и интенет страници Института за ментално здравље. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама. Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана објављивања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: диплома, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www. imh. org. rs и неће се достављати учесницима огласа. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на адресу: Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд, са назнаком: “За јавни оглас” или предати лично у писарницу Института.