Послови

21.06.2024.

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Краља Милутина 50

Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2, на одређено време до повратка одсутног запосленог са породиљског одсуства, односно одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит. Кандидати су дужни да доставе: фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено, а уколико није приложити фотокопију извода из Матичне књиге рођених; потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом; фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују); потписану молбу. Пробни рад у трајању од три месеца. Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института, на наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати. Напомена: обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.