Послови

15.03.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Медицинска сестра/техничар у трансфузиологији

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави: фотокопију дипломе; фотокопију лиценце; уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви; уверење о положеном стручном испиту; кратку биографију.

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

УСЛОВИ: основна школа. Кандидат је дужан да уз пријаву достави радну биографију и фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Достављена документа се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.