Послови

21.06.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Помоћни радник, на одређено време до 6 месеци трајања, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа. Кандидат је дужан да уз пријаву достави радну биографију и фотокопију сведочанства о завршеној основној школи. Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Достављена документа се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.