Саопштења

22.12.2017.

Измењен начин обрачуна новчане накнаде

Национална служба за запошљавање обавештава грађане да је Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ број 113/2017). Закон је ступио на снагу 25.12.2017. године, осим одредаба којима су измењене одредбе чланова 69. и 70. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, које почињу да се примењују од 01.01.2018. године, односно 01.01.2019. године.

Указујемо да је овим одредбама у целости промењена методологија утврђивања висине и обрачуна новчане накнаде. Новчана накнада се више не упоређује са минималном зарадом, него је Законом прописан „бруто“ износ најнижег и највишег износа новчане накнаде од 22.390, односно 51.905,00 динара. Ови износи  као и износ  основице дневне новчане накнаде ускађиваће се једном годишње, почев од 2019. године.

Уводе се нови параметри за утврђивање висине и обрачун износа новчане накнаде:

  • Укупна зарада, односно накнаде зараде, основице осигурања и висине уговорене накнаде у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је престао радни однос, односно престало осигурање,
  • Просечна годишња зарада по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике у тренутку остваривања права на новчану накнаду и
  • Основице дневне новчане накнаде која је прописана законом у износу од 1000  динара и у себи садржи припадајуће доприносе за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање. Ова основица дневне новчане накнаде се усклађује једном годишње са годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској години.

Као што се види из напред наведеног, параметри су јасно постављени и сви су познати како у моменту одлучивања о праву на новчану накнаду, тако и током целог периода њеног трајања.

На овај начин омогућено је да сва заинтересована лица сазнају на колики износ новчане накнаде могу да рачунају у момонту престанка радног односа односно престанка осигурања.

Такође указујемо да се приликом одлучивања по захтевима за новчану накнаду примењује  закон који је на снази на дан подношења захтева, што значи да ће се на све захтеве који буду поднети почев од 01.01.2018. године примењивати нове одредбе које се односе на висину новчане накнаде.

Сви који су заинтересовани да им се новчана накнада утврди и касније обрачунава и исплаћује према сада важећем пропису, потребно је да се пријаве на евиденцију незапослених у филијали Националне службе за запошљавање према  свом пребивалишту (пријављивање се врши лично), и да поднесу захтев најкасније до 31.12.2017. године. Захтев се може предати у просторијама Филијале Националне службе за запошљавање у којој је лице пријављено на евиденцију, а ако је захтев предат препорученом поштом, као дан пријема поднеска сматра се дан када је предат поштанском оператору.

Лица која су до дана ступања на снагу овог закона остварила права у складу са прописима и општим актима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона, остварују права у обиму и трајању утврђеним тим прописима и оптим актима.

Поступци започети пре ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама закона и општих аката по којима су започети.