Послови

13.03.2024.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

На основу члана 135. Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018), и члана 2, а у вези са чланом 6. и 7. Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/2019), Управа за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Сектор за логистику.

Место рада: Београд.

Радно место које се попуњава:

Лице за безбедност и здравље на раду I у Одсеку за безбедност и здравље на раду, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику утврђено под редним бројем 06.5.7.2.2 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова
1 извршилац

Врста радног односа: радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.

Опис послова: спроводи поступак процене ризика; израђује акте о процени ризика; припрема опште и појединачне акте из области безбедности и заштите; врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу, одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава за личну заштиту на раду; учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада; организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине и опреме за рад; предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком; прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код послодавца; прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању нових узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање; учествује у припреми и спровођењу обуке запослених из области безбедности и заштите; припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад у случају када утврди непосредну опасност по живот и здравље запосленог; сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду; води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца; даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада; усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада; припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из делокруга рада; спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга рада; непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода; припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања; одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима; обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање четири године или високо образовање стечено на студијама I степена – основне академске студије или специјалистичке струковне студије, у обиму 240 ЕСПБ, из научне области у оквиру образовно - научних поља природно – математичке науке, техничко – технолошке науке, друштвено - хуманистичке науке, медицинске науке, интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне и двопредметне студије. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ морају имати најмање 180 ЕСПБ из научних области у оквиру наведених образовно – научних поља.
Као посебан услов за рад на наведеном радном месту утврђен је положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан 137. и 138.) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:
Формално – правни услови – увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације,
Техничке компетенције (познавање прописа) - писаним тестом знања, који садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја),
Психолошки захтеви и базичне компетенције – стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
Здравствена способност– обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
Интервју–полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су познавање организације, надлежности и делокруга рада Министарства унутрашњих послова, познавање Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о раду, Закона о здравственом осигурању, Закона о здравственој заштити, знање из области рада на радном месту, у складу са описом посла радног места.

Датум оглашавања: 11.03.2024. године. Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страници Министарства унутрашњих послова, на огласним таблама Сектора за логистику и Управе за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Управа за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком – ''За јавни конкурс за радно место лице за безбедност и здравље на раду I у Одсеку за безбедност и здравље на раду, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Управа за људске ресурсе, Сектор за логистику, р.бр. 06.5.7.2.2“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Марина Тодоровић, 011/274-0000, локал 403-82, у периоду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
- Кратка биографија;
- Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања;
- Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије;
- Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Оригинал уверења Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
- Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована;
- Оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско - инвалидско осигурање;
- Оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат исто поседује;
- Оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
- Оверена фотокопија уверења о положеном стручном/правосудном испиту (уколико кандидат исто поседује); 
- Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије –најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
- Оверена фотокопија Уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду;
- Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: од 29.03.2024. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.