Послови

10.04.2024.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19 и 67/2021), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд.

II Радно место која се попуњава: 

Радно место за праћење активне политике запошљавања, у звању саветник
Одсек за активну политику запошљавања, Сектор за рад и запошљавање
1 извршилац

Опис посла: Прикупља податке и врши анализу стања на тржишту рада о положају особа са инвалидитетом и положаја младих на тржишту рада (посебно прати Препоруке Савета ЕУ о успостављању гаранције за младе и Препоруке о квалитативном оквиру за приправништво); учествује у изради стратешких и планских докумената из области запошљавања и прати реализацију спроведених мера и ефеката мера на запошљавање особа са инвалидитетом;учествује у припреми програма распореда и коришћења средстава из буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом и прати реализацију истог;анализира податке о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на отвореном тржишту рада и припрема извештаја;прати реализацију пројектних и програмских активности из система међународне развојне помоћи за област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом, прати пројекте, прикупља информације и прилоге и припрема извештаје о резултатима пројеката укључујући и пројекте које реализује Национална служба за запошљавање; обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;положен државни стручни испит;најмање три године радног искуства у струци;потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд.

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за извршилачо радно место проверава се: 

Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено),
• дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере. 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

VI Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку за попуњавање радног места за праћење активне политике запошљавања:
Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се усмено путем симулације.
Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Уредба о Програму подстицања запошљавања „Моја прва платаˮ.) - провераваће се усмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Стратегија запошљавања и Акциони план за спровођење Стратегије запошљавања) - провераваће се усмено путем симулације.

VII Провера понашајних компетенција за извршилачко радно место: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

VIII Интервју са комисијом и вредновање кандидата за извршилачко радно место: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IX Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за јавни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или непосредно на адресу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места ”.

X Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Љиљана Ђурђевић, тел. 011/3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10.00 до 12.00 часова.

XI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

XII Датум оглашавања: 10. априла 2024. године.

XIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана и почиње да тече од 11. априла 2024. године и истиче 18. априла 2024. године.

XIV Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији Националне службе за запошљавање или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XV Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
 
XVI Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 

XVII Трајање радног односа: За сва радна места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

XVIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 07. маја 2024. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило).

Провера посебних функционалних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). 

Провера понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило) а интервју са комисијом обавиће се у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, Београд.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: 
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење и 2/23-одлука УС) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.