Вести

27.03.2024.

Потписан Споразум о пословној сарадњи Националне службе за запошљавање и Агенције за квалификације

Потврђујући већ изузетну дугогодишњу сарадњу, директори Национална служба за запошљавање и Агенције за квалификације потписали су споразум у циљу утврђивања принципа и начина остваривања сарадње, планирања и вођења јавних политика у области образовања и запошљавања, у складу са законом утврђеним надлежностима.

Стране потписнице ће остваривати сарадњу у процедури давање додатних појашњења и ажурирања Листе квалификација, имајући у виду да је Листа квалификација један од основних инструмената за планирање и вођење јавних политика у области образовања и запошљавања, праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања и активно сарађивати на ажурирању и других шифарника из области запошљавања и образовања. У складу са делокругом рада обе уговорне стране, у вези са спровођењем мера активне политике запошљавања кроз додатно образовање и обуке, стране потписнице Споразума активно ће сарађивати у реализацији стицања статуса јавно признатог организатора образовања одраслих и услуга каријерног вођења и саветовања и размењивати стручна знања, искуства и информације од значаја за подршку система КВиС-а.