Послови

21.05.2024.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

Једног извршиоца на радном месту  дефектолог (студијски програм: превенција и третман поремећаја понашања) - на неодређено време, са пуним радним временом.

УСЛОВИ : Дипломирани дефектолог (Студијски програм: Превенција и третман поремећаја понашања), на студијама другог степена ( мастер академске студије) по пропису       који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године или на основним   студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005.године. Изузетно: на студијама првог степена, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године; на основним студијима у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године 1 годину радног искуства Уз пријаву приложити: Кратку биографију, Диплому или потврду (фотокопија) о завршеним студијама која се тражи Огласом, потврду о радном искуству. У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.