Послови

21.05.2024.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера број 44.

Једног извршиоца на радном месту  психолог у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - на одређено време, са пуним радним временом, ради привременог повећања послова –до два месеца.

УСЛОВИ : Дипломирани психолог, на студијама другог степена ( мастер академске студије) по пропису       који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године или на основним   студијама у трајању од најмање четири године, по пропису  који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005.године. Уз пријаву приложити: Кратку биографију Диплому или потврду (фотокопија) о завршеним студијама која се тражи Огласом. У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у управу или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.