Послови

02.04.2024.

Зубни техничар

ДОМ ЗДРАВЉА КОСОВО ПОЉЕ

ДОМ ЗДРАВЉА КОСОВО ПОЉЕ

Зубни техничар
на одређено време од 6 месеци, у Служби стоматолошке здравствене заштите

Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Косово Поље.

Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају следеће услове:
- средње образовање у четворогодишњем трајању/ образовни профил – занимање / зубни техничар;
- стручни испит;
- лиценца;
- најмање шест месеци радног искуства у звању зубног техничара;

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са кратком биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, контакт телефон, а по могућности интернет адреса ( e-mail);
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
- оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
- оверена фотокопија уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
- оверена фотокопија лиценце или оверена фотокопија решења о упису у комору здравствених радника;
- очитана лична карта.

Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду, дужан је да достави:
- уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месеци;
- уверење о (не)кажњавању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 месеци;
- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за који се заснива радни однос у оргиналу.
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Р.С.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку доноси директор.
Одлука о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос биће донета у року од 30 дана од дана завршетка огласа.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора у радни однос и у друге сврхе се не могу користити.
Рок за подношење пријаве на оглас и садржина пријаве:
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.
Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије и на интернет страници Дома здравља Косово Поље.
Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично у архиви Дома здравља Косово Поље у Угљару или препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком „не отварати“, на адреси: Дом здравља Косово Поље - село Угљаре, 38210 Косово Поље, са назнаком „За јавни конкурс за пријем у радни однос“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене и неће се узети у разматрање.