Послови

14.01.2022.

Доктор медицине

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 11040 Београд, Теодора Драјзера 44

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
11040 Београд, Теодора Драјзера 44.

1. Доктор медицине
на неодређено  време са пуним радним временом.

2. Доктор медицине
на одређено време  ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад, са пуним радним временом.

УСЛОВИ: Завршен Медицински факултет, 6 месеци радног искуства, положен стручни испит. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова. Уз пријаву приложити: Кратку биографију. Диплому или потврду (фотокопија) о завршеној школској спреми која се тражи Огласом. Уверење (фотокопија) о положеном стручном испиту. Лиценца или решење о упису у Лекарску Комору. У случају избора, кандидат је дужан да донесе оригинал или оверену копију предметних докумената. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно у Управу болнице или поштом на адресу: Специјална болница за болести зависности, 11040 Београд, улица Теодора Драјзера број 44., са назнаком: „за оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.