Послови

08.02.2022.

Доктор медицине

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Доктор медицине
на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене због коришћења боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, посебне неге детета и годишњег одмора, најдуже до повратка привремено одсутне запослене на рад

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Кандидат је дужан да достави: фотокопију дипломе; фотокопију лиценце; уверење о положеном стручном испиту; кратку биографију. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.нбти.орг.рс у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.