Послови

16.04.2024.

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ

ДОМ ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ
11000 Београд, Пастерова 1

Виши физиотерапеут у Служби специјалистичко консултативних делатности
на одређено време до повратка дуже одсутног стално запосленог

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на: струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања/испити: Стручни испит, лиценца. Најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, однсно струковног физиотерапеута

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству; фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору; фотокопију личне карте; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију извода из Матичне књиге рођених; пријаву на оглас са кратком биографијом са наведеном адресом и контакт телефоном. Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос. Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације. Пријаве се подносе на адресу: Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас” .Кандидати уз пријаву на оглас прилажу неоверене фотокопије докумената које се не враћају, а кандидат који буде примљен у обавези је да достави оверене фотокопије истих. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.