Послови

07.05.2024.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанствa у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије
у радни однос на неодређено време
ради попуне радних места

у Управи за телекомуникације и информатику (Ј-6) Генералштаба Војске Србије


Радна места која се попуњавају:

1.1.    Послужилац АТЦ, 3ССС (1 извршилац),
1.2.    Монтер кабловских линија, 4 ССС и специјализација на основу стручности средњег образовања (1 извршилац),
1.3.    Послужилац АТЦ, 3ССС (1 извршилац),
1.4.    Послужилац АТЦ, 3ССС (1 извршилац),
1.5.    Механичар за возила точкаше – возач, 4ССС (1 извршилац) и
1.6.    Механичар за ПП средства и судове под притиском, 4ССС (1 извршилац),


Општи услови:
–    да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
–    да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
–    да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
–    да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
–    да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
–    да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:

Радно место на редном броју 1.:
-    Завршено средње стручно образовање (3 године) - образовни профил: електротехничар телекомуникација, електротехничар рачунара или техничар ПТТ саобраћаја,
Радно место на редном броју 2.:
-    Завршено средње стручно образовање (4 године) - образовни профил: електротехничар телекомуникација, електротехничар рачунара или техничар ПТТ саобраћаја и завршена специјализација на основу стручности средњег образовања,
Радно место на редном броју 3.:
-    Завршено средње стручно образовање (3 године) - образовни профил: електротехничар телекомуникација, електротехничар рачунара или техничар ПТТ саобраћаја,
Радно место на редном броју 4.:
-    Завршено средње стручно образовање (3 године) - образовни профил: електротехничар телекомуникација, електротехничар рачунара или техничар ПТТ саобраћаја,
Радно место на редном броју 5.:
-    Завршено средње стручно образовање (4 године) – образовни профил: аутомеханичар, возачка дозвола Б категорије.
Радно место на редном броју 6.:
-    Завршено средње стручно образовање (4 године) – образовни профил: механичар хидраулике и пнеуматике.

Изборни поступак:
У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“ број 13/19, 20/20 и 2/22).

За сва радна места биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (30% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (30% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или писаним путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку. 

Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће организован разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави или телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама.

Кандидати који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку. 

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.


Место рада:
- на редном броју 1 – Ваљево
- на редном броју 2 и 5 – Београд
- на редном броју 3 – Сомбор
- на редном броју 4 – Сремска Митровица и
- на редном броју 6 – Ниш

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече од наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана”, на веб-сајту Министарства одбране, односно Војске Србије. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 

мајор Милићев Бојан, телефон: 011/2064-939
заставник прве класе Радивојевић Андреа, телефон: 011/2064-902

Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Поштом на адресу ВП 6870, Гардијска 5, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити на деловодство ВП 6870, Гардијска 5, Београд.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контак телефон, имејл адреса, назив и редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће: 

За сва радна места: 
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; 
- оригинал или оверена копија сведочанства за сваки разред захтеване школе (за радна места за која је прописан 3, 4 или 5. степен стручне спреме), 
- оригинал или оверена копија уверења о положеном специјалистичком испиту – за радно место за која је прописан 5. степен стручне спреме, 
- уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
- извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац–не старије од шест месеци); 
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци (не старије од шест месеци); 
- уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника. Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.


Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене решењем.
Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник, односно члан породице професионалног војног лица. Након реализације свих активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, кандидати који испуњавају услове члана 125. Закона о Војсци Србије укупно остварен број бодова увећава се за 5%.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства одбране или Војске Србије. Потписану изјаву је неопходно доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање    6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране или Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.