Послови

03.04.2024.

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 142/22) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 67/21), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, Београд.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за подршку геолошком картирању, разврстано у звању млађи саветник
у Групи за геолошко картирање, у Одељењу за израду основне геолошке карте, у Сектору за регионалну геологију
1 извршилац

Опис послова: Учествује у прикупљању података и информација за израду листова ОГК и изводи послове геолошког картирања на терену; учествује у обради података претходних/ранијих истраживања; учествује у припреми радних верзија графичке и техничке документације; прикупља и припрема податке за њихову анализу и интерпретацију методама даљинске детекције, израду геоморфолошке, неотектонске и специјалистичке карте; прикупља податке и информације за припрему радних материјала за израду пројеката, студија, извештаја и елабората; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геологија-Модул Регионална геологија) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испи, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место за припрему узорака и унос података, разврстано у звању референт
у Одељењу хемијске лабораторије и припреме узорака, у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина
1 извршилац

Опис послова: Припрема и обрађује аналогне записе хемијских анализа; врши хемијске анализе (потенциометрија, кондуктиометрија, волуметрија, еманометрија); води евиденцију пристиглих и испитиваних узорака по истражном простору, и њихово архивирање у електронској форми; припрема теренске узорке за рад у лабораторији; припрема документацију за потребе израде извештаја о истраживаном простору; ради са високо токсичним, опасним хемикалијама и радиоактивним изворима зрачења: обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању, техничког или природног смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за подршку пословима инжењерскогеолошког истраживања, разврстано у звању млађи саветник
у Групи за за инжењерску геологију, у Одељењу за инжењерску геологију и геомеханичку лабораторију, у Сектору за геотехнику и хидрогеологију
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима инжењерскогеолошких истраживања на терену при изради листова ОИГК; учествује у прикупљању података за извештај о геохазардима; прикупља податке за реализацију инжењерскогеолошких истраживања за потребе просторног планирања; учествује у обради података претходних/ранијих инжењерскогеолошких истраживања; учествује у припреми радних верзија графичке и техничке документације о извршеним инжењерскогеолошким истраживањима; обавља мање сложене послове инжењерскогеолошког картирања; прикупља податке и информације за припрему радних материјала за израду пројеката, студија, извештаја и елабората; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области Гео-науке (геологија) (Студијски програм Геотехника) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

4. Радно место за кадровске и опште послове, разврстано у звању саветник
у Одсеку за опште и правне послове, у Сектору за опште, правне и економске послове
1 извршилац

Опис послова: Израђује појединачна акта о правима, обавезама и дужностима запослених из радног односа; обавља послове аналитичара радних места, стара се о благовременом вредновању радне успешности државних службеника и припреми и спровођењу конкурсног поступка; израђује решења и друга акта из области радно-правних односа и израђује изјашњења на жалбе државних службеника; стара се о законској усклађености поступака и процедура које се примењују приликом вођења управних поступака у Заводу; израђује нацрт кадровског плана Завода; анализира потребе за додатним обукама кадрова и израђује планове обука кадрова; припрема информације од јавног значаја и израђује нацрт акта у вези са приступом информацијама од јавног значаја; спроводи дисциплинске поступке; сарађује са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције. У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка.

1. Провера општих функционалних компетенција:
- организација и рад државних органа Републике Србије – провераваће се путем теста (писано),
- дигитална писменост – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару или увидом у одговарајући сертификат),
- пословна комуникација – провераваће се путем писане симулације.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције дигитална писменост (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ који је тражен у конкурсном поступку о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и доказ о познавању рада на рачунару у оригиналу или овереној фотокопији. Само кандидати чији сертификат потврђује поседовање знања о сваком од наведних појединачних програма могу бити ослобођени тестирања компетенције дигитална писменост. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

1) Радно место за подршку геолошком картирању, разврстано у звању млађи саветник, у Групи за геолошко картирање, у Одељењу за израду основне геолошке карте, у Сектору за регионалну геологију, вреднује:
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа – Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи из делокруга радног места – Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs.

2) Радно место за припрему узорака и унос података, разврстано у звању референт, у Одељењу хемијске лабораторије и припреме узорака, у Сектору за истраживање лежишта минералних сировина, вреднује:
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада административно-технички послови (технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа – Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs

3) Радно место за подршку пословима инжењерскогеолошког истраживања, разврстано у звању млађи саветник, у Групи за за инжењерску геологију, у Одељењу за инжењерску геологију и геомеханичку лабораторију, у Сектору за геотехнику и хидрогеологију, вреднује:
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа – Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи из делокруга радног места – Правилник о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања) - провераваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs.

4) Радно место за кадровске и опште послове, разврстано у звању саветник, у Одсеку за опште и правне послове, у Сектору за опште, правне и економске послове, вреднује:
- посебна функционална компетенција у одређеној области рада послови управљања људским ресурсима (прописи у области радно-правних односа у државним органима; базичне функције управљања људским ресурсима: анализу посла, кадровско планирање, регрутацију, селекцију, увођење у посао, оцењивање, награђивање и напредовање, стручно усавршавање) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа – Закон о рударству и геолошким истраживањима) - провераваће се путем усмене симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место (прописи из делокруга радног места – Закон о државним службеницима) - провераваће се путем усмене симулације.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Геолошког завода Србије, www.gzs.gov.rs.

3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције (управљање информацијама; управљање задацима и остваривање резултата; оријентација ка учењу и променама; изградња и одржавање професионалних односа; савесност, посвећеност и интегритет) - провера ће се вршити путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама за сва радна места. 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

IV Место рада: Београд, Ровињска 12.

V Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс (путем поште): Геолошки завод Србије, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
Непосредан пријем попуњеног обрасца пријаве на конкурс врши се на шалтеру писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, ул. Немањина бр. 22-26, Београд (на коверти је потребно навести да је прималац Геолошки завод Србије, са назнаком „За јавни конкурс”).

VI Лицe којe je задуженo за давање обавештења: Јована Стикић, контакт телефон: 064/8505-813, од 10 до 13 часова.

VII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

IX Пријава на јавни конкурс: врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Геолошког завода Србије и Службе за управљање кадровима.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Напомена: Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве“.

X Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса 
у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XI Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Геолошког завода Србије (путем поште) или непосердно на шалтеру писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, ул. Немањина бр. 22-26, Београд.

XII Врста радног односа: радна места попуњавају се заснивањем радног односа на неодређено радно време.

XIII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 15. априла 2024. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или имејл адресе које су навели у својим обрасцима пријаве.
Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 2 (источно крило), а интервју са комисијом у просторијама Геолошког завода Србије, Београд, Ровињска бр. 12. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напоменe:
Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в. д. директор Геолошког завода Србије. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.gzs.gov.rs) и огласној табли Геолошког завода Србије, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.