Послови

13.03.2024.

ГРАД ПИРОТ ГРАДСКА УПРАВА 18300 Пирот, Српских владара 82

ГРАД ПИРОТ ГРАДСКА УПРАВА 18300 Пирот, Српских владара 82

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82

Достављач поште за подручје месне канцеларије Церова намештеник V врсте

Опис послова: врши послове доставе решења, позива, обавештења, закључака и других писмена лицима на која се односе, на подручју месне канцеларије. враћа благовремено доставнице са уредним потписом или напоменом органу или служби из које је поднесак упућен, врши послове одржавања хигијене месне канцеларије, врши послове снабдевања месне канцеларије огревним дрветом, цепа и складира огрев, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника Одељења и начелника Градске управе. 

УСЛОВИ: стечено основно образовање, најмање шест месеци радног искуства. 

Изборни поступак: Сходно члану 19 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе при запошљавању свим кандидатима су под једнаким условима доступна сва радна места. Избор кандидата заснива се на стручној оспособљености, знању и вештинама и на разговору са Комисијом.

Место рада: Градска управа града Пирота – Месна канцеларија Церова, село Церова. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови”.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Влатковић, телефон: 010/305536, e-mail: opstiposlovi@pirot.rs , од 08 до 13 часова сваког радног дана.

Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Градска управа Града Пирота –конкурсна комисија, Српских владара 82, Пирот, са назнаком: “За јавни конкурс за попуњавање радног места намештеника у Градској управи Пирот”, у затвореној коверти са назнаком „не отварати”. Пријаву је могуће предати и лично на шалтеру бр. 1 Јединствено управно место, у згради Градске управе у Пироту, ул.Српских владара 82. 

Трајање радног односа: За наведено радно места намештеника, радни однос се заснива уговором о раду на неодређено време. 

Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса држављанин Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учесник конкурса има прописано образовање и радно искуство у струци за радно место за које подноси пријаву.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Пријава на конкурс врши се на прописаном образцу пријаве. Образац пријаве на овај конкурс доступан је интернет презентације града Пирота у делу „конкурси” на адреси www.pirot.rs или на шалтеру бр.1 – Јединствено управно место, Градска управа Пирот, Српских владара 82. 
Приликом пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем поступку. Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве у Градској управи Пирот. 

Кандидат је у обавези да уз пријаву на јавни конкурс, као доказ о испуњености општих и посебних услова достави следећу документацију: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у („Сл. гласнику РС“ бр. 20/09, 145/14 и 47/18), оригинал или оверена фотокопија уверења да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након оглашавања конкурса); оверена фотокопија сведочанства којим се потврђује образовање; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у трајању од најмање шест месеци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), доказ да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа - за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе (потврда или уверење одргана у коме је запослен или је био запослен), очитана лична карта, изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чиљеница о којима се води службена евидеција или ће то орган учинити умесо кандидата.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/2023 одлука УС) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци. Уколико се учесник конкурса определи да ће сам набавити наведене доказе у циљу бржег и ефиканијег спровођења изборног поступка дужан је да се о томе писано изјасни. Изјашњење се даје у форми изјаве која се доставља уз пријаву на јавни конкурс. Образац изјаве може се преузети у тексту испод јавног кокурса на интернет презентацији Града. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље поступати. 

Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским – градским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије оверене пре 1.марта 2017.год. у основним судовима, односно општинским- градским управама. 

Провера знања, способности и вештина кандидата у изборном поступку за избор намештеника: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, обавиће се провера знања у просторијама Градске управе и то:
1. Провера знања, способности и вештина кандидата усменом симулацијом (усмено кандидат даје предлог решења одређеног задатка које је типично за обављање послова на радном месту).
2. Завршни разговор са кандидатом – усмено у циљу процене мотивације за рад кандидата на радном месту. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све тражене доказе у оригиналу или фотокопији овереној на начин како је предвиђено овим јавним конкурсом, биће одбачене решењем конкурсне комисије. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија које је именовао начелник Градске управе Града Пирота. Овај оглас објављује се на wеб страници www.pirot.rs, на огласној табли Градске управе, у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.