Послови

08.05.2024.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ
И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ

Београд, Џорџа Вашингтона 17

Градски завод за кожне и венеричне болести, Џорџа Вашингтона бр. 17, Београд, има потребу за пријем једне (1) Медицинске сестре – техничара у амбуланти, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка, за рад у Заводу.

УСЛОВИ: Средње образовање, диплома Средње медицинске школе општег смера Стручни испит; лиценца; најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара. Oпис посла: врши прихват пацијената и отвара одговарајућу документацију; води одговарајуће евиденције и прави одговарајуће извештаје; у тиму са доктором медицине специјалистом или самостално спроводи превентивне и куративне мере по налогу доктора медицине специјалисте у Заводу; припрема материјал за стерилизацију и врши дезинфекцију и стерилизацију материјала, инструмената и столова; правилно одлаже медицински отпад; по налогу директора одлази у кућне посете. Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту. Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе, фотокопију Уверења о положеном Стучном испиту, фотокопију Лиценце, потврду о радном искуству и биографију (документа се задржавају у архиви Завода). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Градски завод за кожне и венеричне болести Џорџа Вашингтона бр. 17, Београд, са назнаком „Оглас за Медицинску сестру – техничара у амубланти, на одређено време“. Контакт телефон: 3343-929.