Послови

08.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 11000 Београд, Милана Кашанина 3

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
11000 Београд, Милана Кашанина 3

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на Медицинском факултету: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев, од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Положен стручни испит; - лиценца; - најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине;
- здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

Технички секретар, на одређено време на замени одсутне запослене

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару; здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на јавни оглас - молбу, радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, копију лиценце или решење о упису у Комору, доказ о радном искуству. Код пријема кандидата за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време уговор се закључује до 31.05.2024. године, сагласно Инструкцији о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, односно док траје сусензија тачке 3. кадровских планова. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама. Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана објављивања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: диплома, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на наведену адресу, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.