Послови

19.03.2024.

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
11000 Београд, Милана Кашанина 3

Медицинска сестра-техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност
на одређено време на замени привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању (документовано радном књижицом или изводом из ПИО Фонда); здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на јавни оглас - молбу, радну биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, копију лиценце или решење. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама. Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана објављивања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: диплома, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на наведену адресу Института, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.