Послови

29.02.2024.

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, Краља Милутина 50

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд, Краља Милутина 50

Средња медицинска сестра – техничар
на интензивној нези нивоа 2 (педијатријског или општег смера), на одређено време због повећаног обима посла, а најдуже до 6 месеци 
7 извршилаца

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију. Услови за заснивање радног односа: IV степен стручне спреме, средња медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит. Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд. Као доказ о испуњености услова за радно место медицинске сестре педијатријског или општег смера, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: потписану молбу, фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи, фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, фотокопију уверења о државлјанству, фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено, а уколико није приложити фотокопију извода из Матичне књиге рођених, потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом, фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују). Пробни рад у трајању од три месеца. Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати. Напомена: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs. Институт за неонатологију Београд, Краља Милутина 50 

Службеник за јавне набавке
на одређено време (продужетак ангажовања)

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију Услови за заснивање радног односа: VII степен стручне спреме-на основним академским студијама из области права у обиму од 240 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; познавање рада на рачунару; положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, и то: припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану; учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама; припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада; и остале послове по налогу непосредног руководиоца. Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: молба на оглас потписану од стране кандидата; оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама, фотокопију личне карте, фотокопију уверења о државлјанству, фотокопију извода из матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено, уколико није, доставити извод из матичне књиге рођених, потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом, сертификат о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке, у складу са законом. Пробни рад у трајању од три месеца. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објавлјивања на сајту Националне службе за запошлјавање. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се исклјучиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. кралја Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати. Напомена: Обавештење о избору кандидата биће објавлјено на сајту Института за неонатологију www.neonatologija.rs.