Послови

10.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, краља Милутина 50

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ Београд, краља Милутина 50

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд, краља Милутина 50

За пријем у радни  однос на неодређено време

На послове дипломираног економисте за финансијско  рачуноводствене послове - један извршилац,

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију. Услови за заснивање радног односа: - VII степен стручне спреме на основним студијама из области економије, у обиму од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.године, или на основним студијама у трајању од најмање четири године из области економије, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. -  знање рада на рачунару. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, и то: припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова; израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК); прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа; припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама; врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода; припрема извештаје из области рада; учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна); врши рачуноводствене послове из области рада; припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена; прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем; прати усаглашавање потраживања и обавезе; прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге; обавља и друге послове по налогу помоћника директора за економско финансијске послове. Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: молбу за оглас потписану од стране кандидата, оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама, фотокопију личне карте, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено уколико није, доставити извод из Матичне књиге рођених, потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом. Пробни рад у трајању од три месеца. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати. Напомена: обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www.neonatologija.rs.