Послови

18.03.2024.

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд краља Милутина 50
e-mail: office@neonatologija.rs

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Средња медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 (педијатријског или општег смера) на одређено време због повећаног обима посла, до добијања сагласности Министарства здравља за попуну радног места на неодређено време, а најдуже до 6 месеци – четири извршиоца

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију. Услови за заснивање радног односа за послове медицинске сестре педијатријског или општег смера: IV степен стручне спреме - средња медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит. Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд. Као доказ о испуњености услова за радно место медицинске сестре педијатријског или општег смера, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: потписану молбу, фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи, фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено, а уколико није приложити фотокопију извода из Матичне књиге рођених, потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом, фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују). Пробни рад у трајању од три месеца. Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати. Напомена: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.