Послови

10.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ

ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд,  краља Милутина 50

За пријем у радни  однос на неодређено време

Службеник за јавне набавке  - један извршилац

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију. Услови за заснивање радног односа: - VII степен стручне спреме-на основним академским студијама из области права у обиму од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, или - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. - познавање рада на рачунару - положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом; - три године радног искуства Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, и то: - припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле  јавних набавки; - прикуплја, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку; - спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; - контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану; - учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; - прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама; - припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада; -и остале послове по налогу  непосредног руководиоца Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе: доставе молбу на оглас потписану од стране кандидата оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама фотокопију личне карте, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено, уколико није, доставити извод из Матичне књиге рођених, потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом сертификат о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке, у складу са законом. Пробни рад у трајању од три месеца. Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати. Напомена: обавештење о избору кандидата биће објављ  ено на сајту института за неонатологију www.neonatologija.rs.