Послови

26.03.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 14

Медицинска сестра/техничар
на одређено време, ради повећаног обима посла у трајању од 6 месеци и замене одсутних запослених за потребе Клинике за онколошку хирургију, Клинике за интернистичку онкологију, Клинике за радијациону онкологију и Одељења за специјалистичко-консултативне прегледе
21 извршилац

Фармацеутски техничар
на одређено време ради повећаног обима посла у трајању од 6 месеци и замене одсутних запослених за потребе Клинике за интернистичку онкологију, за растварање цитостатика
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање из области здравства, општи смер, а за потребе Службе за педијатријску онкологију – педијатријског смера; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; здравствена способност. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи одговарајућег смера; фотокопију сведочанства од 1. до 4. разреда средње школе; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству.

ОСТАЛО: Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравствењ способности. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке на наведену адресу - Одељење за правне послове (за оглас), у року од 8 дана од дана објављивања огласа.