Послови

18.03.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 14

Сервирка
на одређено време  ради повећаног обима посла у трајању од 6 месеци за потребе Одељења исхране и хигијене

Кувар/послатичар
на одређено време  ради повећаног обима посла у трајању од 6 месеци за потребе одељења исхране и хигијене

УСЛОВИ: средње образовање, односно - средње образовање угоститељске струке у трајању од 4 или 3 године, за послове кувара/посластичара; здравствена способност.  Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршенм средњем, односно осмогодишњем образовању. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.нцрц.ац.рс). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравственој способности. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке  на наведену адресу- Одељење за правне послове (за оглас), у року од 8 дана од дана објављивања огласа.