Послови

16.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
11000 Београд. Пастерова 14

Виши радиолошки техничар у дијагностици за потребе за радиолошку дијагностику

Виши радиолошки техничар у радиотерапији за потребе Клинике за радијациону онкологију – Одељења дневне болнице за радиотерапију.

Виши радиолошки техничар у радиотерапији за потребе Клинике за радијациону онкологију, Одељење дневне болнице радиотерапије, на одређено време ради повећаног обима посла, у трајању од 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање из области здравства: на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; здравствена способност.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној високој здравственој школи одговарајућег смера; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравствењ способности. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке на адресу: Институт за онкологију и радиологију Србије - Одељење за правне послове (за оглас) - Београд, Пастерова 14