Послови

25.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДОЛОГИЈУ СРБИЈЕ 11000 Београд, Пастерова 14

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
11000 Београд, Пастерова 14

Перач лабораторијског посуђа за потребе службе за патолошку и другу дијагностику

Перач лабораторијског посуђа, на одређено време ради повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, за потребе Службе за патолошку и другу дијагностику

УСЛОВИ: основна школа, здравствена способност. Пробни рад у трајању од 6 месеци за радни однос на неодређено време. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном осмогодишњем образовању. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената и доказ о здравственој способности. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке на наведену адресу - Одељење за правне послове (за оглас), у року од 8 дана од дана објављивања огласа.