Послови

01.03.2024.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

Виша медицинска сестра/техничар у амбуланти
на одређено време због замене привремено одсутне запослене, до повратка на рад

Виши физиотерапеут
на одређено време због замене привремено одсутне запослене , до повратка на рад

Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима
на одређено време због замене привремено одсутне запослене, до повратка на рад

УСЛОВИ: Високо образовање: - на основним студијама, првог степена (струковне/академске) из научне области медицинске науке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, сруковна медицинска сестра, односно дипломирана медицинска сестра, на основним студијама у трајању од најмање два године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виша медицинска сестра/техничар, положен стручни испит за струковну/вишу медицинску сестру техничара, - лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; пробни рад три месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за струковну/вишу медицинску сестру техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима
на одређено време због замене привремено одсутне запослене, до повратка на рад

УСЛОВИ: средња медицинска школа, медицинска сестра/техничар; положен стручни испит за медицинску сестру/техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; пробни рад три месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти
на одређено време, због замене привремено одсутне запослене до повратка на рад

УСЛОВИ: Високо образовање: на интегрисаним академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Медицински факултет, доктор медицине и завршена специјализација из педијатрије у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; специјалистички испит из педијатрије; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;
- пробни рад три месеца.

Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту из педијатрије; фотокопију лиценце Лекарске коморе; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на наведену адресу Института -Одељење за правне послове или на мејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком “Пријава на јавни оглас” и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву; у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти. Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и неће се достављати учесницима јавног огласа. Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверене фотокопије диплома и доказ о здравственој способности не старији од шест месеци. Пожељно је да изабрани кандидати доставе и радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа). Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.