Послови

05.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ 11000 Београд, Ресавска 69

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

Доктор медицине
на одређено време, због замене привремено одсутних запослених, до повратка на рад
4 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање: на академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, медицински факултет, доктор медицине; стручни испит; лиценца; просечна оцена најмање 8 у току студија; најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине; пробни рад 3 месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце Лекарске коморе; доказ о радном искуству (фотокопије радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању и сл.); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се у затвореној коверти, препорученом пошиљком на наведену адресу Института - Одељење за правне послове или на мејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком “Пријава на јавни оглас” и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти. Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију. Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему. Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата и неће се достављати учесницима јавног огласа. Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце и лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које се заснива радни однос (не старије од 6 месеци). Пожељно је да изабрани кандидат достави и радну књижицу, уколико поседују исту (због обрачуна радног стажа). Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.