Послови

22.03.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Доктор медицине

УСЛОВИ: Високо образовање: - на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања / испити / радно искуство - стручни испит; - лиценца; - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.Кандидат је дужан да уз пријаву достави радну биографију и фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце.

Виша медицинска сестра/техничар у трансфузиологији
на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

Виши лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање: - на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;- стручни испит;- лиценца;- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.Кандидат је дужан да уз пријаву достави радну биографију и фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце.

Лабораторијски техничар у дијагностици
на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да уз пријаву достави радну биографију и фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце.

ОСТАЛО: Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Достављена документа се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.