Послови

11.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ 11000 Београд, Светог Саве 31

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер
на одређено време до 6 месеци трајања, због повећаног обима посла

Виши лабораторијски техничар
на одређено време до 6 месеци трајања због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Високо образовање: - на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; - стручни испит, - лиценца, - најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да уз пријаву достави радну биографију и фотокопије: дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценце. Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Достављена документа се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.