Послови

08.04.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Лабораторијски техничар у дијагностици, на одређено време до 6 месеци трајања, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидат је дужан да уз пријаву достави радну биографију и фотокопије: дипломе; уверења о положеном стручном испиту; лиценцу.

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време до 6 месеци трајања, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа. Кандидат је дужан да уз пријаву достави радну биографију и фотокопију сведочанства о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: Одлука о избору кандидата биће објављена на сајту Института за трансфузију крви Србије www.nbti.org.rs у делу Огласи и конкурси и неће се достављати учесницима јавног конкурса. Пријаве се подносе поштом или лично на наведену адресу Института, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Достављена документа се не враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.