Послови

29.04.2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА


Орган у коме се попуњаваjу радна места:

Министарство унутрашњих послова, Сектор за логистику

Место рада:

Врањачка Бања


Радно место које се попуњава:

1.        - шеф рецепције, Објекат „Променада“,  Одсек за хотелски смештај, Одељење за организовање смештаја, Управа за опште послове, Сектор за логистику (1 извршилац), утврђено под редним бројем 06.4.2.2.2.3 у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова    


Врста радног односа: радни однос на неодређено време или на одређено време у својству приправника.

Опис послова:

•    контролише пријем гостију и стара се о њиховом уредном и благовременом смештају;
•    контролише квалитет и квантитет смештаја; 
•    контролише вођење евиденција;
•    контролише правилну расподелу смештајних капацитета; 
•    планира попуну смештајних капацитета; 
•    прати и контролише фреквенцију корисника услуге смештаја; 
•    стара се о поштовању кућног реда;
•    усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих примера из праксе у области рада;
•    непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан и квалитетан рад у условима примене савремених средстава и метода;
•    припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла и степеном образовања;
•    одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима;
•    обавља и друге унутрашње послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак по налогу надређеног руководиоца.


Услови за радно место:

Стечено средње образовање

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у државним органима предвиђене законом, посебне услове прописане Законом о полицији (члан 137. и 138.) и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се:

•    Формално – правни услови – увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације,
•    Техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тестом знања, који садржи и питање у вези решавања конкретног проблема, задатка и ситуације – (студија случаја),
•    Психолошки захтеви и базичне компетенције – стандардизованим психолошким тестовима и психолошким интервјуом,
•    Здравствена способност– обављањем лекарског прегледа у референтној здравственој установи,
•    Интервју–полуструктурисаним интервјуом.

Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и оцењују у изборном поступку су:

•    Знање из области рада на радном месту у складу са описом посла радног места.

 Датум оглашавања: - 29.04.2024. године

Овај оглас објављује се на интранет и Интернет страници Министарства унутрашњих послова, на огласним таблама Сектора за логистику, Управе за опште послове, Објекта „Променада“, Управе за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.


Рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:

Министарство унутрашњих послова, Управа за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком – ''За јавни конкурс за радно место шеф рецепције у Објекту „Променада“, Одсек за хотелски смештај, Одељење за организовање смештаја, Управа за опште послове, Сектор за логистику,  р. бр. 06.4.2.2.2.3 “.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Александар Смиљевић, 011/274-0000, локал 402-68  у периоду од 13,00 до 15,00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

•    Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини његов саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно потписати;
•    Биографија;
•    Оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем образовању;
•    Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије;
•    Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
•    Оригинал уверења Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
•    Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована;

•    Оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско - инвалидско осигурање;
•    Оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат исто поседује;
•    Оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
•    Доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
•    Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
•    Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управа као поверени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: од 23.05.2024. године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог


НАПОМЕНА: 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених Републике Србије, уверење о држављанству Републике Србије, уверење Основног и Вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс.

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учини сам.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.