Послови

01.03.2024.

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
Београд, Узун Миркова 1

Директора
на период од четири године

УСЛОВИ могу се јавити кандидати који испуњавају следеће услове: 1) високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, односно, стручне области у оквиру образовно-уметничког поља уметности: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) најмање десет година радног искуства у култури, од чега најмање осам година радног искуства на руководећим пословима у култури; 3) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора; 4) држављанство Републике Србије; 5) активно знање једног светског језика; 6) општа здравствена способност. Приликом избора кандидата за директора Кинотеке, Управни одбор ће посебно ценити и следеће услове: - да кандидат познаје пословање кинотека и архива; - да кандидат поседује искуство у раду на чувању и заштити филмског и осталог  аудиовизуелног наслеђа као и његовој промоцији и афирмацији; - да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе; - квалитет предложеног програма рада и развоја Кинотеке, из поднете конкурсне документације. Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе: 1) предлог програма рада и развоја Кинотеке за период од четири године; 2) диплому о стеченој стручној спреми; 3) доказе о радном искуству (уговори, решења, потврде и др,) из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; 4) радну биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 5) уверење надлежног органа, издато након објављивања конкурса, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; 6) уверење, издато након објављивања конкурса, да кандидат није правноснажно осуђиван; 7) уверење о држављанству Републике Србије; 8) извод из матичне књиге рођених; 9) фотокопију или очитану личну карту; 10) доказ о знању светског језика (потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе); 11) доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење. Докази из става 1 овог члана прилaжу се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Начин и рок подношења пријаве: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, e-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Документа за конкурс се достављају у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“, издање за територију целе Републике Србије (датум објаве 01. март 2024. године).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве Управни одбор одбацује решењем против кога се може изјавити жалба министарству надлежном за културу, у складу са законом којим се уређује управни поступак. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ подносе се писаним путем, препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу Југословенска кинотека, Београд, Узун Миркова 1 или лично сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова на исту адресу, Београд, Узун Миркова 1. Поступак избора: Управни одбор Југословенске кинотеке ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса спровести изборни поступак увидом у податке из пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву и усменим разговором са учесницима јавног конкурса који испуњавају услове предвиђене конкурсом. Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени. Управни одбор ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, доставити Министарству културе Републике Србије записник о обављеним разговорима и образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата. Директора именује Влада Републике Србије на период од четири године. Сва обавештења о јавном конкурсу даје: Миљана Дедовић, секретар установе.