Послови

27.03.2024.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН 11080 Земун, Вукова 9 

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9 

1) Доктор медицине специјалиста у операционим салама
у Одељењу гастроинстестиналне хирургије, Служби опште хирургије-Клиника за хирургију, пробни рад од три месеца

2) Доктор медицине специјалиста у ургентним службама и реанимацији
у Служби ургентне неурологије-Болница за неурологију, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 су: висока стручна спрема (завршен Медицински факултет), положен стручни испит по завршеном Медицинском факултету, положен специјалистички испит из области опште хирургије, радно искуство у области конкурса. услови за заснивање радног односа за послове из тачке и подтачке 2 су: висока стручна спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по завршеном медицинском факултету, положен специјалистички испит из области неурологије, радно искуство у области конкурса. Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 и 2 овог огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеном медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, уверење о положеном специјалистичком испиту, лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, Доказ о радном искуству након положеног стручног испита у области конкурса (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и уверења о положеном специјалистичком испиту, лиценцу или решење о упису у Лекарску комору Србије, оверену фотокопију уверења о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац). Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: „За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време” са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.